Devicom

Kallelse årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 09:51 CEST

(Aktietorget: DEVI)

Styrelsen i Devicom AB (publ), 556635-1325, kallar härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2009, kl. 14.00. Årsstämman hålls i Bolagets lokaler på Finlandsgatan 66, Kista.

Deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 22 maj 2009, dels göra en anmälan till bolaget senast fredagen den 22 maj 2009 kl. 14.00 med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier och i förekommande fall antal medföljande biträden till bolagets adress: Devicom AB (publ), Finlandsgatan 66, 2 tr., 164 74 KISTA eller via e-post: ir@devicom.se. Företrädare för juridiska personer måste vid stämman kunna styrka sin behörighet med erforderliga behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 maj 2009 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Styrelsens och verkställande direktörens förslag om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter.
14. Val av revisor
15. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.
16. Bemyndigande för styrelsen om nyemission, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.
17. Bemyndigande för verkställande direktören eller styrelsen att vidta de formella justeringar i
besluten enligt punkterna 15-16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.
18. Övriga frågor och årsstämmans avslutande.
_________________________


Huvudsakligt innehåll i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse:

10. Disposition av årets resultat
Styrelsen har föreslagit att det inte skall lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2008.

12. Beslut om arvoden
Styrelsen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 120.000 kronor till ordföranden samt med 50.000 kronor till Peter Hedlund. Till styrelseledamöter som är anställda i bolaget, eller något dotterbolag till bolaget, föreslås att inget arvode skall utgå. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

13. Styrelse
Det föreslås att det skall finnas fem ledamöter i styrelsen utan suppleanter. Förslag är att styrelsen skall bestå av; Jan Olof Hersler (ordf.), Paul Derly, Peter Hedlund, Jennings Segura och Jesper Yrwing.

14. Val av Revisor
Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisorn Agneta Björklund som ansvarig revisor.

15. Emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår stämman att besluta om emission av 100.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna optionerna tillkommer Devicom Optioner AB. Betalning får endast ske kontant och teckning kan ske under perioden 29 maj-5 juni 2009. Teckningsoptionerna skall överlåtas till styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

16. Bemyndigande om nyemission, emission av konvertibler och teckningsoptioner
Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

17. Bemyndigande att vidta justeringar
Styrelsen eller verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de formella justeringar i besluten som fattas av stämman som är erforderliga för registrering därav. Aktieägare företrädande mer än 54 % av rösterna i bolaget, har anmält att de vid årsstämman avser att rösta för de framlagda förslagen till beslut. Styrelsens förslag till beslut enligt ovan jämte årsredovisning hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Den aktieägare som vill ha årsredovisningen eller förslagen enligt ovan sig tillsänt skall göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan.

_________________________
Stockholm i april 2009
DEVICOM AB (PUBL)
Styrelsen