MedCap AB

Kallelse Årsstämma i MedCap AB (publ) den 26 augusti 2009

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 08:52 CEST

Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 augusti 2009, kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Bragevägen 6 i Stockholm.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 augusti 2009 samt anmäla sin avsikt att delta på stämman senast den 21 augusti 2009 till MedCap AB (publ), Bragevägen 6, 114 26 Stockholm, eller per telefon 08-34 71 10 eller med e-post till karl.tobieson@medcap.se. Vid anmälan skall anges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (dock högst två) som skall delta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 20 augusti 2008 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.
Ärenden och förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 maj 2008 - 30 april 2009.
9. Beslut om
a) fastställande av balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 maj 2008 - 30 april 2009,
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Beslut om emissionsbemyndigande
14. Beslut om optionsprogram
15. Årsstämmans avslutande.

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att minst två veckor före stämman finnas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress. Nämnda handlingar kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar.

Stockholm i juli 2009
MedCap AB (publ)
STYRELSEN

Karl Tobieson, verkställande direktör,
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,
e-post karl.tobieson@medcap.se

Bengt Julander, styrelseordförande
Mobil +46 703 19 59 09
e-post bengt.julander@linc.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer.
MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.