Prevas AB

Kallelse årsstämma i Prevas AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 15:24 CET

Prevas AB:s årsstämma hålls onsdag den 28 mars 2007, kl.17.30 på Aros Congress Center, Hörsalen, Munkgatan 7, Västerås.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman, ska
• dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 22 mars 2007,
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl.12.00 fredagen den 23 mars 2007 under adress:
Prevas AB (publ), Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås. Anmälan kan även ske per telefon
021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post till arsstamma@prevas.se. Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos VPC AB den 22 mars 2007.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på årsstämman:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan om sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse. Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om
avstämningsdag.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Beslut om arvode till styrelsen och till revisorer.
14. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
16. Val av ledamöter i valberedning.
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen.
18. Övriga frågor.
19. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 10 - Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 33 630 889 kr, skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 1 kr per aktie (föregående år 0,50 kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 2 april 2007. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom VPC:s försorg den 5 april 2007.

Punkt 14 – Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, vice verkställande direktören, ekonomi- och finanschefen samt de två affärsområdescheferna (totalt 5 personer). Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.

Fast lön: Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig lön: Den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom koncernen skall vara strukturerad som en variabel komponent av det totala kontanta ersättningspaketet och målen för den rörliga lönen skall i första hand vara relaterade till finansiellt utfall med koncerngemensamma mål. Målsättningen för denna rörliga kompensation skall revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig lön varierar beroende på befattning och kan utgöra mellan 10 och 17 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Om målen överträffas är den rörliga lönen maximerad till mellan 25 och 33 procent av den fasta lönen. Planen innehåller också en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles.

Övriga förmåner: Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för sjukvårdsförsäkring etc., skall vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt.

Pension: Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor enligt ITP-planen. Pensionsålder för VD samt övriga ledande befattningshavare är 65 år.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: För VD gäller uppsägningstid sex månader från VDs sida och tolv månader för bolaget. Övriga ledande befattningshavare i koncernen har marknadsmässiga anställningsvillkor. Det finns inga avtal avseende avgångsvederlag eller uppsägningslöner uppgående till mer än en årslön.

Ersättningskommitté: En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare samt förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Punkt 17 - Styrelsens för Prevas AB förslag till bemyndigande enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2008 besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 2 187 500 kronor (motsvarande 875 000 aktier). Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Ett likartat bemyndigande lämnades vid föregående årsstämma. Styrelsen har utnyttjat bemyndigandet från årsstämman 2006 genom att utge 100 000 aktier vid förvärvet av Avantel AB, 568 182 aktier vid förvärvet av IO Technologies A/S samt 30 000 aktier vid förvärvet av Realfast Hardware Consulting AB.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslås Torbjörn Ek.

Punkt 12 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Styrelsen föreslås bestå av 8 ledamöter och en suppleant.

Punkt 13 - Valberedningens förslag till beslut om arvode till styrelse och revisorer
Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordföranden, 120 000 till vice ordförande och med 80 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman samt 60 000 SEK till suppleant. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt särskild räkning.

Punkt 15 - Valberedningens förslag till val av ny styrelse intill slutet av nästa årsstämma
Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Anders Englund, Bernt Ericson, Lisbeth Gustafsson, Erik Hallberg, Christina Liffner, Göran Lundin och Stieg Westin. Nyval av suppleant föreslås Ulrika Grönberg. Till styrelsens ordförande föreslås Göran Lundin och till vice ordförande utses Stieg Westin.

Punkt 16 - Val av ledamöter i valberedning
Valberedningen skall ta fram förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och styrelseordförande samt i förekommande fall revisorer. Valberedningen föreslås ha 4 ledamöter, varav högst två får vara medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslås att intill utgången av nästa årsstämma bestå av Jan Karlsson, Anders Hallqvist, Claes Dinkelspiel och Göran Lundin.

Lämnar ledamot valberedningen innan dess att arbetet är slutfört skall, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare utses av de kvarvarande medlemmarna av valberedningen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 10, 14 och 17 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Klockartorpsgatan 14 i Västerås, fr.o.m. onsdagen den 14 mars 2007. Styrelsens förslag skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.prevas.se.

Västerås i februari
Prevas AB (publ)
Styrelsen

Prevas AB, Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås, tel 021-360 19 00, fax 021-360 19 29, www.prevas.se, org.nr. 556252-1384

Frågor avseende denna kallelse kan ställas till Peter Jansson, CFO Prevas AB, tel. 021-360 19 00.