Prevas AB

Kallelse årsstämma i Prevas AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 16:05 CET

Prevas AB:s årsstämma hålls tisdagen den 30 mars 2010, kl.17.30 på Aros Congress Center, Hörsalen, Munkgatan 7, Västerås.

RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman, ska
• dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken onsdagen den 24 mars 2010,
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl.12.00 torsdagen den 25 mars 2010 under adress: Prevas AB, Box 4,
721 03 Västerås. Anmälan kan även ske per tfn 021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post arsstamma@prevas.se.
Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig
inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear den 24 mars 2010.
Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt bör sådan inges i samband med anmälan. Fullmaktsformulär kan laddas ned från bolagets webbplats (www.prevas.se). Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår, vid tiden för kallelsen till bolagsstämman, till 10 102 361, varav 820 160 aktier av serie A och 9 282 201 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 17 483 801.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på årsstämman:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan om sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter.
13. Beslut om arvode till styrelsen och till revisorer.
14. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Val av styrelse.
16. Val av ledamöter i valberedning.
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
20. Ändring av bolagsordningen (kallelse till bolagsstämma).
21. Övriga frågor.
22. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 10 - Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om 29 070 238 kronor (balanserat resultat om 38 446 832 kronor jämte årets resultat om -9 376 594 kronor) balanseras i ny räkning och att det inte skall utgå någon utdelning för räkenskapsåret.

Punkt 14 – Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fortsätter att tillämpas. Förslaget i dess helhet finns intaget i styrelsens förvaltningsberättelse i årsredovisningen.

Punkt 17 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 010 236 aktier av serie B i bolaget, innebärande en aktiekapitalökning om högst 2 525 590 kr, vilket motsvarar ca. 10 % av samtliga aktier i bolaget. Betalning skall kunna ske genom apport eller kvittning.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission). Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 18 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier av serie B i bolaget att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp skall ske på NASDQ OMX, Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv.

Punkt 19 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier av serie B i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med och för finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska i första hand ske till överlåtare av sådana företag som förvärvas av bolaget, men får i andra hand, om sådan överlåtelse inte kan genomföras, ske på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse ska ske till ett pris inom den s.k. spreaden (jfr p 18 ovan) vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av börsens regler. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna finansiera eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Punkt 20 – Ändring av bolagsordningen (kallelse till bolagsstämma)
För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till årsstämma, som förväntas träda i kraft under 2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 8 i bolagsordningen ändras. Styrelsen förslår vidare att skrivningarna avseende tid för kallelse till bolagsstämma som anges i § 8 i bolagsordningen skall strykas eftersom dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen. Första stycket i bolagsordningens § 8 föreslås därför få följande lydelse: ”Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.”

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till årsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Majoritetskrav
Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkterna 17 – 20 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslås Sven Börje Eriksson.

Punkt 12 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslås bestå av 7 ledamöter.

Punkt 13 - Valberedningens förslag till beslut om arvode till styrelse och revisorer
Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordföranden, 120 000 till vice ordförande och med 90 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt särskild räkning.

Punkt 15 - Valberedningens förslag till val av ny styrelse intill slutet av nästa årsstämma
Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Erik Hallberg, Christina Liffner, Göran Lundin, Stieg Westin och Ulrika Grönberg. Till styrelsens ordförande föreslås Göran Lundin och till vice ordförande Stieg Westin.

Punkt 16 - Val av ledamöter i valberedning
Valberedningen skall ta fram förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och styrelseordförande samt i förekommande fall revisorer. Valberedningen föreslås ha 4 ledamöter, varav högst två får vara medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslås att intill utgången av nästa årsstämma bestå av Jan Karlsson, Anders Hallqvist, Claes Dinkelspiel och Göran Lundin.

Lämnar ledamot valberedningen innan dess att arbetet är slutfört skall, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare utses av de kvarvarande medlemmarna av valberedningen.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, revisorns yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14 samt 17 - 20 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Legeringsgatan 18 i Västerås, senast fr.o.m. tisdagen den 16 mars 2010. Styrelsens förslag skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.prevas.se.

Västerås i februari 2010, Prevas AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta

Helena Lundin, Informationschef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55, E-mail: helena.lundin@prevas.se

Om Prevas
Prevas firar i år 25-årsjubileum och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Vårt nordiska designhus består av drygt 500 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Se även www.prevas.se.