Investment AB Öresund

Kallelse till årsstämma 070323

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 08:50 CET

Aktieägarna i Investment AB Öresund (publ) kallas härmed till årsstämma
fredagen den 23 mars 2007 klockan 11.00
på Moderna Museet (lokal Auditoriet), Skeppsholmen i Stockholm
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid årsstämman skall;
dels vara införd i av VPC AB förd aktiebok fredagen den 16 mars 2007;
dels anmäla sin avsikt att deltaga senast måndagen den 19 mars 2007 klockan 12.00. Anmälan skall ske via telefon 08-402 33 00, fax 08-402 33 03, skriftligen via e-post till bolagsstamma@oresund.se eller via post till adress: Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm.
Vid anmälan bör uppges namn, person­- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 16 mars 2007.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006
9. Beslut om;
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2006
b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
c) ansvarsfrihet åt styrelse­ledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om godkännande av planerat förvärv av preferensaktier i dotterföretaget Ven Capital AB från befattningshavare
18. Beslut om godkännande av planerad etablering av nytt dotterföretag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap på marknadsmässiga villkor
19. Övriga ärenden
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, bestående av Sven Hagströmer (styrelsens ordförande), Mats Qviberg och Maths O. Sundqvist, föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b) Vinstdisposition
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås onsdagen den 28 mars 2007. Under förutsättning att årsstämman fastställer styrelsens förslag beräknas utdelningen bli utbetald från VPC måndagen den 2 april 2007.

Punkt 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara tio, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 11 Fastställande av arvoden
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av företaget, föreslås utgå med 315.000 kronor till ordförande, 1.200.000 kronor till vice ordförande och 105.000 kronor vardera till övriga ledamöter. För ordförande och för övriga ledamöter utom vice ordföranden innebär detta en ökning om 5 procent jämfört med föregående år. Vice ordförandes arvode motiveras av den arbetsinsats som åläggs vice ordförande i företagets investeringsverksamhet. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Pontus Bonnier, Monica Caneman, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Mats Qviberg och Dag Tigerschiöld. Vidare föreslås nyval av Stefan Dahlbo, Märtha Josefsson och Erik Paulsson. Magnus Henrekson och Maths O. Sundqvist har avböjt omval. Information om de nuvarande styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida, www.oresund.se.

Stefan Dahlbo, f 1959, civilekonom, är i dag vice VD (blivande VD) för Öresund, styrelseordförande i Klövern AB samt styrelseledamot i Fabege AB, HQ AB och Nobia AB. Tidigare uppdrag inkluderar bl. a. VD för Hagströmer & Qviberg AB. Dahlbo äger 220.000 aktier samt 300.000 köpoptioner i Öresund.

Märtha Josefsson, f 1947, fil kand, är i dag styrelseordförande i Lärarfonder AB samt styrelseledamot i Fabege AB, Andra AP-fonden, Anoto AB, Ledstiernan AB, Luxonen S.A., Skandia Fonder AB, Telelogic AB samt i Upsala Nya Tidning AB. Tidigare uppdrag inkluderar investe­ringschef för Carlsson Asset Management och för Skandia Asset Management. Josefsson äger 3.000 aktier i Öresund.

Erik Paulsson, f 1942, är i dag styrelseordförande i SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB, vice styrelseordförande i Fabege AB samt styrelseledamot i Nolato AB. Tidigare uppdrag inkluderar VD för Fabege AB, VD i Fastighets AB Storheden, arbetande styrelseordförande i BPA AB samt VD i Peab AB. Paulsson äger 120.000 aktier i Öresund.

Punkt 13 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
Valberedningen föreslår omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår val av Mats Qviberg till styrelsens vice ordförande.

Punkt 14 Val av revisorer
Valberedningen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Lars Träff. Träff har cirka 30 års erfarenhet av revision av börsnoterade företag, vilket inkluderar erfarenhet från bolag i finansbranschen. Information om Ernst & Young och Lars Träff återfinns på bolagets hemsida, www.oresund.se.

Punkt 15 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp av högst 6.400.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 1 miljard kronor. Bolaget skall därvid ingå ett s.k. swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Öresundaktien. Motparten i swapavtalet skall kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för swap­avtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Punkt 16 Beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget till riktlinjer innebär sammanfattningsvis följande:

Ledande befattningshavare i bolaget är verkställande direktören och vice verkställande direktören. Ledande befattningshavare skall erbjudas fast ersättning (månadslön), rörlig ersättning (bonus) och tjänstepension. Bonus skall årligen fastställas av styrelsen, dock maximalt till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Pensionsåldern är 65 år. Vid uppsägning skall ledande befattningshavare vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensionsförsäkring under tolv månader.

Punkt 17 Beslut om godkännande av planerat förvärv av preferensaktier i dotterföretaget Ven Capital AB från befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Investment AB Öresunds planerade förvärv av preferensaktier i dotterföretaget Ven Capital AB från Stefan Dahlbo (befattningshavare i bolaget). Förvärvet motsvarar 15 procent av Ven Capital AB:s kapital och kommer att genomföras på marknadsmässiga villkor. I och med att förvärvet sker från befattningshavare i bolaget omfattas beslutet av bestämmelserna i punkt 23 i Stockholmsbörsens noteringsavtal. För giltighet krävs därför att beslutet godkänns av en bolagsstämma i Investment AB Öresund enligt aktiebolagslagens vanliga majoritetsregler.

Punkt 18 Beslut om godkännande av planerad etablering av nytt dotterföretag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap på marknadsmässiga villkor
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna en planerad etablering av ett nytt dotterföretag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap. Befattningshavarnas förvärv kommer enligt styrelsens förslag att omfatta stamaktier motsvarande maximalt 9,9 procent av dotterföretagets aktiekapital och kommer att genomföras på marknadsmässiga villkor. Enligt beslutsförslaget skall aktierna, med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt, tecknas (eller förvärvas) av befattningshavare i bolaget, varför beslutet omfattas av bestämmelserna i aktiebolagslagens (2005:551) 16 kapitel om vissa riktade emissioner m.m. För giltighet krävs därför att beslutet godkänns av en bolagsstämma i Investment AB Öresund med en majoritet motsvarande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
______________

Informationsmöte
Bolaget har beslutat att hålla ett informationsmöte i Malmö måndagen den 26 mars 2007 klockan 18.00 på Hilton Malmö City, Triangeln 2. Detta informationsmöte är avsett för de aktieägare som inte har möjlighet att närvara vid stämman.

Vi önskar anmälan om deltagande vid informations­mötet senast måndagen den 19 mars 2007 klockan 12.00. Anmälan sker under samma adress som anmälan till årsstämman.
______________

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med fredagen den 9 mars 2007 och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats www.oresund.se.
______________

Stockholm i februari 2007

Investment AB Öresund (publ)
Styrelsen