Skanditek Industriförvaltning AB

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 09:28 CET

Aktieägarna i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) kallas härmed till
årsstämma måndagen den 3 april 2006 kl 17.00 på Svenska
Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.


Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall anmäla detta till
Skanditek senast onsdagen den 29 mars 2006 kl 12.00 under adress
Skanditek Industriförvaltning AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm,
telefon 08-614 00 20, fax 08-614 00 38 eller e-post info@skanditek.se. I
anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer,
telefonnummer och registrerat aktieinnehav.


Rätt att deltaga
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i
den av VPC förda aktieboken tisdagen den 28 mars 2006. Aktieägare som
har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga
och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras in i
aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god
tid före denna dag.


Ärenden och förslag till dagordning på stämman
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av nomineringskommitté (valberedning)
13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier
14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier
15. Ändring av bolagsordningen
16. Presentation och godkännande av styrelsens förslag till principer
för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
17. Stämmans avslutande


Förslag avseende utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att 0,20 kr per aktie lämnas i utdelning för
räkenskapsåret 2005. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 6
april 2006.


Förslag avseende val av styrelseledamöter (punkter 9 och 11)

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen skall bestå av 7
styrelseledamöter utan suppleanter med omval av ledamöterna Johan
Björkman, Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld, Mathias Uhlén, Mikael
Gottschlich, Sven Hagströmer och Viveca Ax:son Johnson. Styrelsen skall
utse styrelsens ordförande.

Förslag avseende arvoden (punkt 10)

Nomineringskommittén föreslår ett oförändrat styrelsearvode om
sammanlagt 750.000 kronor, att fördelas till samtliga av bolagsstämman
valda ej anställda ledamöter med 125.000 kronor vardera samt att
revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.


Förslag avseende val av nomineringskommitté (valberedning) (punkt 12)

Aktieägare som representerar mer än 45 procent av bolagets aktier och
röster föreslår att nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter
med omval av Thomas Fischer, Bob Persson och Tomas Billing samt att
dessa skall utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det
fall ledamot lämnar nomineringskommittén innan dess arbete är slutfört,
föreslås att styrelsens ordförande skall bemyndigas att välja
efterträdare. Till sådan efterträdare skall i första hand väljas en
person som representerar en av bolagets, vid tidpunkten för ordförandens
val, största aktieägare som inte sedan tidigare representeras i
kommittén och som i övrigt befinns lämplig för uppdraget samt accepterar
det.

Genom förslag till ändring av bolagsordning (punkt 15), föreslås att
nomineringskommittén byter namn till valberedningen.

Utöver de uppgifter för valberedningen som finns i förslaget till ny
bolagsordning § 6 skall valberedningen även lämna förslag till
ordförande vid bolagsstämma.


Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
av högst 5.000.000 aktier. Beslutet om nyemission får även innehålla
bestämmelser om att nya aktier får betalas med apportegendom, genom
kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första
stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet att besluta om
nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela
eller delar av andra företag eller reglera bolagets skulder.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en
utspädning om cirka 7,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i
bolaget.
Förslag till beslut om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta
beslut om att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på
Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla
aktieägare i bolaget. Förvärv på Stockholmsbörsen får ske till ett pris
per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Betalning för
aktierna skall erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur. Dessutom ger
ett återköp möjlighet att använda återköpta aktier som finansiering av
framtida investeringar i befintliga och nya portföljbolag.

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma
överlåta bolagets egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske i samband
med förvärv av företag, i de fall styrelsen finner det lämpligt, på börs
eller på annat sätt, innefattande rätt att besluta om överlåtelse med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall
kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. Överlåtelse får
ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära
anslutning till kursen på bolagets aktier på Stockholmsbörsen vid
tidpunkten för beslutet eller överlåtelsen. Bemyndigandet omfattar
samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens
beslut. Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt
vid överlåtelse av aktier och grunden för försäljningskursen är att
kunna finansiera eventuella investeringar i befintliga och nya
portföljbolag på ett kostnadseffektivt sätt.


Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vissa av
bolagsordningens bestämmelser ändras dels för att anpassa
bolagsordningen till nya aktiebolagslagen (2005:551), dels för att
justera aktiekapitalgränserna. Ändringarna och de nya föreslagna
lydelserna framgår nedan.

· § 3 föreslås få följande lydelse:
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundranittioåtta miljoner
(198.000.000) kronor och högst sjuhundranittiotvå miljoner (792.000.000)
kronor. Antalet aktier skall vara lägst trettiotre miljoner (33.000.000)
och högst etthundratrettiotvå miljoner (132.000.000)."

· § 6 föreslås få följande lydelse: "Bolagets styrelse skall bestå av
minst tre (3) och högst tio (10) ledamöter samt högst tre (3)
suppleanter. Bolaget skall ha en valberedning bestående av minst tre (3)
och högst fem (5) ledamöter med uppgift att bereda frågor avseende dels
val av ledamöter i bolagets styrelse, dels arvode och ersättning till
styrelsens ledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningen kan därutöver ges de uppgifter som bolagsstämman
beslutar.
Ledamöterna i valberedning skall utses i den ordning som bolagsstämman
beslutar."

· § 7 föreslås få följande lydelse: "För granskning av bolagets
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses lägst en (1) och högst två (2) revisorer
med högst samma antal suppleanter för dem."

· I § 10 föreslås "ordinarie bolagsstämma" ändras till "årsstämma",
underpunkten 6 föreslås få lydelsen "Val av en eller två justeringsmän",
i underpunkten 7 föreslås tillägget "samt, när så erfordras,
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen", underpunkten 8(a)
föreslås få lydelsen "om fastställelse av resultaträkning och
balansräkning samt, när så erfordras, koncernresultat- och
koncernbalansräkning,", underpunkten 8 (d) utgår i sin helhet,
underpunkten 12 föreslås få lydelsen " Val av, när så erfordras,
revisorer och revisorssuppleanter" samt föreslås i underpunkten 13 att
"nomineringskommitté" ersätts med "valberedning". Vidare föreslås att
underpunkten 2 utgår i sin helhet av redaktionella skäl. Till följd av
att underpunkten 2 utgår sker följdändring såvitt avser underpunkternas
numrering.

· I § 11, första stycket, föreslås "ordinarie bolagsstämma" ändras till
"årsstämma" samt föreslås att kallelse skall annonseras i Dagens Nyheter
samt i Post- och Inrikes Tidningar.

· § 12 föreslås utgå.

· I § 13 föreslås att avstämningsförbehållet får en lydelse som
överensstämmer med nya aktiebolagslagen. Nuvarande § 13 nummerändras
till § 12.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 8 b) och punkterna
13-15 liksom fullständigt förslag till ny bolagsordning samt
årsredovisningshandlingar enligt punkt 7 kommer, senast från och med
måndagen den 20 mars 2006, att hållas tillgängliga för aktieägarna på
bolagets kontor, Nybrogatan 6, Stockholm och på bolagets hemsida
www.skanditek.se. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär
detta samt uppger sin postadress.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets
hemsida. På bolagets hemsida kommer vidare styrelsens förslag enligt
punkt 16 att finnas tillgänglig i god tid före stämman.

Aktieägare med mer än 45 procent av bolagets aktier och röster stöder
förslagen i punkterna 9,10,11 och 12.


Stockholm i mars 2006

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)
Styrelsen