El & Industrimontage Svenska

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 10:22 CEST

Aktieägarna i El & Industrimontage Svenska AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 11 maj 2006 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Industrivägen 14, Umeå.


Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2006, och dels anmäla sig till El & Industrimontage Svenska AB, Box 3152, 903 04 Umeå, fax 090-15 46 04 eller e-post info@eiab.com, senast kl 12.00 måndagen den 9 maj 2006.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 5 maj 2006 och förvaltaren bör underrättas i god tid före den dagen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokollsjusterare.
4. Prövning av om kallelsen skett på föreskrivet sätt.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredo­visningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av verkställande direktören.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräk­ningen och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt anta­let revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Förslag om ändringar i bolagsordningen.
12. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av ak­tier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner.
13. Förslag till beslut om valberedning.
14. Stämmans avslutande.Valberedning
Inför 2006 års ordinarie bolagsstämma har utsetts en valberedning som består av Stig Martin, Finn Persson och Rolf Tannergård.

Förslag till stämman
Punkt 1: Valberedningen föreslår att styrelseledamoten Torsten Lundström väljs till ordfö­rande vid bolagsstämman.

Punkt 7b: Styrelsen föreslår en utdelning om 50 öre per aktie och den 16 maj 2006 som avstämningsdag. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräk­nas VPC kunna utsända utdelningen den 19 maj 2006.

Punkt 8: Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex stämmovalda ledamöter och en suppleant.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 330.000 kr att fördelas av styrelsen mellan de ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

Punkt 10: Valberedningen föreslår omval av de stämmovalda ledamöterna Rolf Tanner­gård, Sune Natanaelson, Göran Träff och Finn Persson och nyval av Stig Martin och Göran Hänström samt omval av Rolf Tannergård till styrelsens ordförande. Vidare föreslås omval av Annmari Waldell som stämmovald styrelsesuppleant. Torsten Lundström har avböjt omval till styrelsen. Arbetstagarrepresentanter kommer att utses av SEF och SIF och presenteras på stämman.

Punkt 11: Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen med anledning av att en ny aktiebo­lagslag har trätt i kraft den 1 januari 2006. De föreslagna ändringarna in­nebär i huvudsak att aktiens nominella belopp ersätts med uppgift om lägsta och högsta antalet aktier och att "ordinarie bolagsstämma" ersätts med "årsstämma".

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 11 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rös­terna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12: Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa års­stämma besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teck­ningsoptioner för nyteckning av aktier, med eller utan avvikelse från företrädes­rätt för aktieägarna, med möjlighet till apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsens beslut enligt bemyndigandet får sammanlagt medföra ökning av ak­tiekapitalet med högst 5.000.000 kr, motsvarande högst 500.000 aktier.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rös­terna som de vid stämman företrädda aktierna.


Punkt 13: Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en valberedning med uppgift att inför kommande ordinarie bolagsstämma framlägga förslag för bolagsstämman avseende ordförande vid bolagsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter samt arvode till styrelse och revisor. Det föreslås att styrel­sens ordförande under hösten varje år skall kontakta de större aktieägarna för att inrätta en valberedning. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall offentliggöras sex månader före ordinarie bolagsstämma. Vid behov skall bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter och liknande som av valberedningen bedöms nödvändiga.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 11 och 12 och bolagets årsredovis­ning och revisionsberättelse kommer att från och med torsdagen den 27 april 2006 hållas till­gängliga hos bolaget på Industrivägen 14, Umeå och på bolagets hemsida www.eiab.com. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det via post till El & Industrimontage Svenska AB, Box 3152, 903 04 Umeå, fax 090-15 46 04 eller via e-post info@eiab.com. Hand­lingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Umeå i april 2006
El & Industrimontage Svenska AB (publ), Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Olle Backman, VD El & Industrimontage Svenska AB, tfn 070-632 89 93, E-post: olle.backman@eiab.com


Pressmeddelande (PDF)

El & Industrimontage Svenska AB (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, elinstallation och kraftteknik, samt service och underhåll till indu­stri och offentlig sektor.

Tack vare fabrikatobundenheten och den tekniska kompetensen är El & Industrimontage ett av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom branschsegmentet tekniska installationer. Företagets aktie är sedan 2001 note­rad på AktieTorget.