Nordic Holding Sverige AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 15:17 CEST

Aktieägarna i Nordic Holding Sverige AB (publ) (556523-0801) kallas härmed till årsstämma kl. 16.00 fredagen den 26/5-2006, stämman avhålles i bolagets lokaler.

Aktieägarare vilka önskar deltaga i stämman, skall dels vara införda i aktieboken senast den 19 maj, och dels anmäla sin avsikt att deltaga till Bolaget, Nordic Holding AB (publ) Box 7313, 103 90 Stockholm senast den 24 maj, vid anmälan skall person/organisationsnummer samt aktieinnehav anges.

De vilka låtet förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, senast den 19 maj, låta rösträttsregistrera sina aktier i eget namn.

Förslag till dagordning:

1 Val av ordförande vid stämman, samt av protokollförarre och justeringsmän.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd samt prövning om stämman blivet behörigen sammankallad.

3 Godkännande av förslag till dagordning.

4 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

5 Beslut om fastställelse av resultat och balansräkningen samt koncernens resultat och balansräkning.
Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören.

6 Beslut om eventuell avstämningsdag i det fall stämman fattar beslut om vinstutdelning.

7 Val till styrelsen för kommande verksamhetsår, samt arvode till styrelsen och revisorer.

8 Ändringar i bolagsordning p.g.a. ny aktiebolagslag.

9 Övriga förslag.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Nordic Holding AB (publ)
08-440 01 58
info@nordicholding.se