Wallenstam AB

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 09:13 CET

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) hälsar välkommen till årsstämma torsdagen den 6 april 2006 kl 17.00 på Stora Teatern, Kungsparken 1, Göteborg. Kl 16.00 öppnar vi lokalerna för registrering. Registrering måste ske före kl 17.00.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman måste
- senast fredagen den 31 mars 2006 vara införd i den av VPC AB
förda aktieboken
- göra en anmälan om deltagande till Louise Wingstrand senast fredagen den 31 mars 2006 kl 15.00.

Anmälan görs skriftligen till:
• Lennart Wallenstam Byggnads AB, 401 84 Göteborg eller
• louise.wingstrand@wallenstam.se eller på
• www.wallenstam.se

Anmälan bör vara skriftlig men kan även göras per telefon 031-20 00 00. Uppge namn, telefon, personnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att kunna deltaga på stämman. Omregistreringen måste vara verkställd hos VPC AB senast fredagen den 31 mars 2006.
Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelsen till bolagsstämman, vilken offentliggjorts med annonser i Post & Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten samt på Wallenstams hemsida.

Göteborg den 6 mars 2006

Lennart Wallenstam Byggnads AB

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av informations- och finansdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 17 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00