Relation & Brand AB

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:36 CET

(Aktietorget: RBAB B)

Aktieägarna i Relation & Brand AB (publ), 556573-6500, kallas härmed till årsstämma.
Tid: Onsdagen den 28 mars 2007 kl. 18:00.
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken eller låtit inregistrera sina förvaltarregistrerade aktier senast den 23 mars 2007 samt ha anmält sitt deltagande till bolaget senast kl.16.00 den 21 mars 2007.

Relation & Brand AB
Årsstämma
Drottninggatan 61
111 21 STOCKHOLM
Per fax: 08-679 64 21 eller
Per e-post: info@relationbrand.com.

Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall skriftligen utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget.

Dagordning:
1. Val av ordförande och protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av protokolljusterare.
5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse respektive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2005.
7. Beslut om:
i. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
ii. Disposition av bolagets resultat.
iii. Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter.
10. Behandling av styrelsens förslag till bemyndigande åt styrelsen att genomföra nyemission.
11. Övriga frågor.
Stämman avslutas.

Stockholm den 23 februari 2007

Relation & Brand AB (Publ)
Styrelsen

AktieTorget
Relation & Brands B-aktie handlas sedan sommaren 2006 på AktieTorget under tickernamnet RBAB B.
ISIN-koden är SE0001734450
Order book ID är 35711
En börspost omfattar 500 aktier

Fakta om Relation & Brand
Relation & Brand är ett snabbt växande företag som erbjuder tjänster och applikationer inom e-postmarknadsföring och e-distribution. Företaget grundades år 1999 och är idag ett ledande bolag inom branschen i Skandinavien. Relation & Brands verktyg Net Relation Manager har sedan starten använts som praktiskt mailverktyg i över 35 länder med olika språk och alfabet. Bland kunderna märks några av de största företagen inom ett flertal olika branscher.

För ytterligare information, kontakta:
Magdalena Allgren
Marknads-/Informationsansvarig
Relation & Brand
08-586 111 08
076-525 11 08
magdalena.allgren@relationbrand.com

www.relationbrand.com
info@relationbrand.com