Nobia AB

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 16:03 CET

Aktieägarna i Nobia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2007 klockan 17.00 på Operaterrassen, Operahuset, Karl XII:s torg, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman ska
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 mars 2007,
dels senast klockan 16.00 fredagen den 23 mars 2007 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm eller per telefon 08-440 16 00 eller fax 08-503 826 49 eller via e-post ingrid.yllmark@nobia.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 23 mars 2007, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Utbetalning av utdelning
Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 3 april 2007. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg tisdagen den 10 april 2007.

Den fullständiga kallelsen finns på www.nobia.se.Nobia AB
2007-02-27


Nobia är Europas ledande köksföretag. Koncernen arbetar med mer än 20 starka varumärken i ett flertal europeiska länder. Försäljningen sker främst genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi, av franchisetagare eller av fristående återförsäljare. Försäljningen sker också till professionella köpare som byggföretag och byggvaruhus. Koncernen har cirka 8 000 anställda och en nettoomsättning på ungefär 16 miljarder kronor. Nobia är noterat på Stockholmsbörsen bland Nordic Large Cap, Sällanköpsvaror.