Investment AB Kinnevik

Kallelse Till Årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 08:53 CEST

AKTIEÄGARNA I INVESTMENT AB KINNEVIK (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2006 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm.


Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2006,
dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 5 maj 2006 klockan 15.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.kinnevik.se, på telefon 0433-747 56 eller skriftligen till bolaget under adress:

Investment AB Kinnevik
Box 2094
103 13 Stockholm

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisations­nummer, adress, telefon­nummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker del­tagan­de med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolags­stämman. Märk anmälan per brev med "Bolagsstämma".

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 5 maj 2006.


Ärenden på stämman

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredo­visningen och koncernrevisionsberättelsen.
7.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast­ställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direk­tören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Godkännande av ordning för valberedning.
14.Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolags­ledningen.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
17. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier.
18.Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss lånefinansiering.
19. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (punkterna 1 samt 10-13)

Valberedningen föreslår att advokat Martin Börresen utses till ordförande vid års­stämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Pehr G Gyllenhammar, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Stig Nordin och Cristina Stenbeck samt nyval av Vigo Carlund, som kommer delta i styrelsearbetet från och med 1 augusti 2006. Valberedningen föreslår att stämman skall utse Pehr G Gyllenhammar till styrelsens ordförande samt Cristina Stenbeck till styrelsens vice ordförande. Vidare föreslås att styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet skall utse ersättningskommitté och revisionskommitté.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsearvode (inklusive ersättning för arbete inom styrelsens kommittéer) skall utgå med sammanlagt 4 097 329 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 1 700 000 kronor till styrelsens ordförande, 650 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 272 329 kronor till Vigo Carlund, 350 000 kronor till Edvard von Horn, 375 000 kronor till Wilhelm Klingspor, 400 000 kronor till Erik Mitteregger och 350 000 kronor till Stig Nordin. Vidare föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning som speci­ficerar tid, person och arbetsuppgifter.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av frågor inför styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmo­ordförande inför årsstämman 2007 skall utföras av en valberedning. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter representerande bolagets aktieägare, kommer att bildas under september 2006 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktie­ägarna i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid om ett år. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen utser själv sin ordförande vid första mötet. Valbered­ningens sammansättning kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2006.

Bakom ovanstående förslag står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget, innefattande bland andra Alecta, Emesco AB, familjen Klingspor, Robur, SEB Fonder och SEB Trygg Liv.

En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.kinnevik.se.

Utdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag före­slås tisdagen den 16 maj 2006.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Kinnevik skall fortsätta att tillämpa nuvarande principer för bolagsledningens grundlön, rörlig lön, pension och övriga anställningsvillkor. Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.kinnevik.se.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägarna skall ha företrädesrätt vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom och att sådan företrädesrätt även skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet samt vissa ändringar av redaktionell karaktär.

Bemyndigande för styrelsen att återköpa bolagets egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möj­lighet att fortlöpande anpassa bolagets kapital­struktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall minskas med högst 2 639 819,30 kronor genom indragning utan återbetalning av de B-aktier som bolaget återköpt genom utnyttjande av bemyndigandet enligt förslaget i punkt 16 ovan. Styrelsen föreslår vidare att minskningsbeloppet skall avsättas till fritt eget kapital.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss lånefinansiering (punkt 18)

Enligt den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 omfattas lånefinansiering, där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning, av samma beslutsregler som gäller för vinstandelslån. Detta innebär att lånefinan­sieringen måste beslutas av bolagsstämman eller av styrelsen med stöd av bemyn­digande från bolagsstämman. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta lånefinansiering i enlighet med 11 kapitlet 11 § aktiebolagslagen, där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Bemyndigandet skall endast kunna utnyttjas om styrelsen bedömer att denna typ av räntevillkor är de mest mark­nadsmässiga och fördelaktiga för bolaget i det enskilda fallet. Bakgrunden till bemyn­digandet är att bolaget alltjämt skall ha möjlighet att uppta lånefinansiering på för bolaget attraktiva villkor och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Övrig information

För giltiga beslut enligt punkterna 15-17 ovan krävs biträde av aktieägare represen­terande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.kinnevik.se, samt hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm senast från och med torsdagen den 27 april 2006. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Stockholm i april 2006
STYRELSEN

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:
Vigo Carlund, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 00
Henrik Persson, Investor Relations +46 (0)8 562 000 87
+46 (0)707 62 00 87


Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Moderbolaget förvaltar en värdepappersportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett antal noterade bolag såsom Tele2, Modern Times Group MTG, Millicom International Cellular, Metro International, Transcom WorldWide och Invik. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs samt jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruk.

Investment AB Kinnevik är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och ingår i Attract 40 segmentet. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.