Industrivärden AB

Kallelse till årsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 17:16 CEST

Aktieägarna i AB Industrivärden (publ) kallas till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) måndagen den 8 maj 2006 klockan 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara upptagen i den utskrift av aktieboken som görs av VPC per den 2 maj 2006 samt anmäla sig till stämman senast tisdagen den 2 maj 2006 klockan 15.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress AB Industrivärden (publ), Box 5403, 114 84 Stockholm, per telefon 08-666 64 00, per fax 08-661 46 28, på hemsidan www.industrivarden.se eller per e-post agm@industrivarden.se varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse (inom ett dygn) på att anmälan har mottagits. Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära hos förvaltaren att tillfälligt föras in i aktieboken per den 2 maj 2006 för att ha rätt att deltaga i stämman.

Ärenden

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8 Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag,
c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för dem
10 Fastställande av arvode åt styrelsen
11 Val av styrelse och styrelseordförande
12 Beslut om antal revisorer
13 Beslut om arvode till revisorer
14 Val av revisorer
15 Beslut om valberedning
16 Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Förslag

Valberedningen har bestått av Tom Hedelius, styrelsens ordförande; Christer Elmehagen, AMF Pension; Curt Källströmer, Handelsbanken; Ulf Lundahl, LE Lundbergföretagen; och Anders Nyberg, SCA. Curt Källströmer har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår följande vid ärenden enligt ovan:

2 Advokat Sven Unger.
9 Åtta styrelseledamöter och ingen suppleant.
10 990.000 kronor till styrelsens ordförande, 660.000 kronor till styrelsens vice ordförande och 330.000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Industrivärden. Förslaget innebär en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Ingen särskild ersättning utgår för utskottsarbete.
11 Omval av styrelseledamöterna Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johnsson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén. Nyval av Lars O. Grönstedt. Arne Mårtensson har avböjt omval. Lars O. Grönstedt, född 1954, är VD i Svenska Handelsbanken, och föreslagen som ordförande i Handelsbanken. Han är styrelseledamot i Svenska Bankföreningen och Stockholms Handelskammare. Till styrelsens ordförande föreslås Tom Hedelius.
12 En revisor.
13 Arvode enligt löpande räkning.
14 Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2010.
15 Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av aktieboken den 31 augusti 2006, som vardera utser en representant, som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2007. Inget arvode skall utgå. Om aktieägare som är representerad i valberedningen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna skall, om majoriteten i valberedningen så påfordrar, aktieägarens representant utträda ur valberedningen, och den aktieägare som tillkommit bland de fyra röstmässigt största aktieägarna i stället ha rätt att utse en representant. Om representant för aktieägare lämnar sitt uppdrag hos aktieägaren, har aktieägaren rätt att utse ny representant i valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av det totala röstetalet har förklarat att de avser rösta för valberedningens förslag.

Utdelning

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 7,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 11 maj 2006. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning genom VPCs försorg komma att utsändas den 16 maj 2006.

Ändring av bolagsordningen

Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag är följande.

§ 5 får ny lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000. I § 6 moment 3 införs orden ”eller kvittningsemission” efter ordet ”kontantemission” på alla ställen . I § 6 moment 3 införs ett nytt tredje stycke: Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. I § 6 moment 3 införs en ny sista mening: Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission,

efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. I § 7 stryks föreskriften om mandattid. I § 8 införs ett nytt stycke: Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag. § 9 får ny lydelse: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. I § 12 stryks orden ” eller annan rikstäckande dagstidning ”. I § 14 ändras orden ” ordinarie bolagsstämma ” till ” årsstämma ”.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till

ändring av bolagsordningen, finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna. Handlingarna finns också publicerade på bolagets hemsida www.industrivarden.se och skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i april 2006

Styrelsen
AB Industrivärden (publ)