H1 Communication AB

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 14:03 CEST

(Aktietorget: H1 B)

Aktieägarna i H1 Communication AB (publ), 556730-0610
Kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 oktober klockan 16.00 i Deloitte ABs lokaler på Ringvägen 31 i Östersund

Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som vill deltaga på stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 20 oktober 2008, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast klockan 15.00 tisdagen den 21 oktober 2008 under adress H1 Communication AB, attn: Patric Huczkowski, Öneslingan 5, 832 51 Frösön eller via www.h-1.se . Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier av respektive aktieslag.

För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 20 oktober 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt
c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om riktad nyemission
13. Beslut om riktad emission av konvertibel
14. Bemyndigande till styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission och
emission och konvertibler
15. Val av nomineringskommitté
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag på stämman
Beslut om ändring av bolagsordning p 11 på dagordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om följande ändringar:

§ 4 Föreslås få följande lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 559 182 kr och högst 6 236 728 kr.

§ 5 Föreslås få följande lydelse
Totalt antal aktier i bolaget skall vara lägst 4 684 026 och högst 18 736 104 stycken.
Aktierna skall kunna ges ut i två serier, A-aktier till ett antal av högst 18 736 104 stycken,
och B-aktier till ett antal av högst 18 736 104 stycken. A-aktie medför 1 röst och B-aktie
medför 0,1 röst.

Resten av § 5 föreslås ha samma lydelse som tidigare.

§ 6 Föreslås få följande lydelse
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1/1 - 31/12.

Ändringen innebär att innevarande räkenskapsår år förlängs till att omfatta tiden 1/9 2008 till 31/12 2009. Ändring föreslås för att få enhetlighet inom koncernen.

Beslut om riktad nyemission p, 12 på dagordningen
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om nyemission av aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt enligt följande:

Aktiekapitalet skall ökas med högst 26 845 kr till högst 1 586 027 kr.

Antal aktier som skall emitteras är högst 80 645 stycken och de tecknas med företrädesrätt av More Ventures Nordic AB, med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna skall betalas genom kvittning av fordran om 500 000 kr på bolaget.

Teckningskursen är 6,20 kr per aktie och aktierna skall ge rätt till utdelning från och med
innevarande räkenskapsår.


Beslut om riktad emission av konvertibel, p 13 på dagordningen
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande:
Det belopp som bolaget till följd av emissionen kommer att låna uppgår till 1000 000 kr.

Betalning sker genom kvittning av fordran på bolaget om 1 000 000 kr.

Bolaget emitterar en konvertibel och aktiekapitalet kommer genom en eventuell konvertering att öka med maximalt 41 608 kr.


Beslut om bemyndigande, p 14 på dagordningen
Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler. Betalning får ske genom apport eller kvittning. Nyemission eller emission får endast genomföras om det kan ske utan att bolagsordningen måste ändras.


Beslut om val av nomineringskommitté, p 15 på dagordningen
Fråga om stämman skall besluta att utse en nomineringskommitté. Kommitténs uppgift skall inför varje årsstämma vara att lämna:
- förslag till val av ordförande vid stämman
- förslag till val av styrelseledamöter
- förslag till val av styrelseordförande
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till val av revisor samt revisorsarvode
- förslag till hur nomineringsprocessen inför nästa årsstämma skall genomföras

Med början vid 2009 års årsstämma. Kommittén skall även kunna nominera kandidater inför en extra bolagsstämma om man finner det behövligt.
Styrelsen föreslår att kommittén består av representanter för de fyra största aktieägarna, sett till röstetalet, i bolaget, per sista bankdagen i januari året för årsstämman.
________________
Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds till
de som anmäler att de önskar erhålla sådan information från bolaget.