Electra Gruppen AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 10:07 CEST

Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 5 maj 2009, klockan 11.00, på Electra Gruppens kontor, Trångsundsvägen 20 i Kalmar.

Anmälan och deltagande Den som önskar deltaga i årsstämman ska - dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ( tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 28 april, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller telefax 0480 - 58475. Anmälan kan också göras via bolagets hemsida www.electra.se. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast klockan 12.00 tisdagen den 28 april 2009. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden ( högst två ) som avses medföras vid stämman. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 28 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till Euroclear Sweden AB.
Förslag till dagordning på årsstämman
1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av förslag till dagordning. 5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Föredragning av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2008 respektive per den 31 december 2008. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning. 11. Fastställande av avstämningsdag för utdelningen. 12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören. 13. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt för revisorerna. 14. Val av styrelse. 15. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande 16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. a. Fråga om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning. b. Valberedning inför 2010 års stämma. c. Styrelsens förslag till villkorad ändring av bolagsordningen. 17. Övriga inkomna frågor och förslag 18. Stämmans avslutande.