SwitchCore AB

Kallelse till Årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 08:55 CEST

(Aktietorget: SCOR)

Aktieägarna i SwitchCore AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2009 klockan 15.00 på Hotel Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 april 2009, dels senast onsdagen den 29 april 2009 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 29 april 2009, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN
Anmälan kan ske skriftligen under adress SwitchCore AB (publ), Box 736, 220 07 Lund, eller via e-post erwin.leichtle@switchcore.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Frågor om bolagsstämman besvaras av Erwin F Leichtle, på telefon 070-338 9300 eller via e-post erwin.leichtle@switchcore.se


FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
10. Beslut avseende valberedning
11. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändringar

UTDELNING (PUNKT 7 B)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

VAL AV STYRELSE M M (PUNKTERNA 1, 8, 9 och 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat skall bestå av tre ledamöter, att omval sker av Erwin Leichtle, Bengt Stillström och Hans Frisk och att Bengt Stillström utses att vara styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att styrelsearvodet oförändrat skall vara 100.000 kronor, varav 50.000 kronor till styrelsens ordförande och 25.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Till styrelseledamot som samtidigt är verkställande direktör i bolaget skall dock inget styrelsearvode utgå. Om under mandattiden avtal träffas om en större, för aktieägarna i SwitchCore värdeskapande affär, skall styrelsearvodet till var och en av de arvodesberättigade styrelseledamöterna i stället vara det dubbla. Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor och att arvode till revisorn skall utgå enligt offert. Valberedningen föreslår Bengt Stillström som ordförande vid stämman. Valberedningen föreslår att bolaget fortsättningsvis inte skall ha någon valberedning. Valberedningen har bestått av Bengt Stillström (ordförande), AB Traction (publ), och Per Andersson, PALE Networks AB.

BOLAGSORDNINGSÄNDRINGAR (PUNKT 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelser om säte (§ 2) och verksamhetsföremål (§ 3) så att § 2 lyder "Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholm län" och § 3 lyder "Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper, kapital eller fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet". Vidare föreslås att möjligheten att för vissa ändamål utse särskilda revisorer tas bort, varefter § 7 lyder: "Bolaget skall ha en eller två revisorer utan suppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag". Slutligen föreslås att bolagsordningens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma (§ 8) ändras så att första stycket i § 8 därefter lyder: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri". Bolagsstämmans beslut om ändring av § 8 första stycket i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 första stycket är förenlig med aktiebolagslagen. Verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de mindre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

DOKUMENTATION
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och via http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000469959 senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i april 2009
Styrelsen för SwitchCore AB (publ)

6 april 2009

Kallelse till Årsstämma

(Aktietorget: SCOR)

Aktieägarna i SwitchCore AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2009 klockan 15.00 på Hotel Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 april 2009, dels senast onsdagen den 29 april 2009 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 29 april 2009, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN
Anmälan kan ske skriftligen under adress SwitchCore AB (publ), Box 736, 220 07 Lund, eller via e-post erwin.leichtle@switchcore.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Frågor om bolagsstämman besvaras av Erwin F Leichtle, på telefon 070-338 9300 eller via e-post erwin.leichtle@switchcore.se


FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
10. Beslut avseende valberedning
11. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändringar

UTDELNING (PUNKT 7 B)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

VAL AV STYRELSE M M (PUNKTERNA 1, 8, 9 och 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat skall bestå av tre ledamöter, att omval sker av Erwin Leichtle, Bengt Stillström och Hans Frisk och att Bengt Stillström utses att vara styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår att styrelsearvodet oförändrat skall vara 100.000 kronor, varav 50.000 kronor till styrelsens ordförande och 25.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Till styrelseledamot som samtidigt är verkställande direktör i bolaget skall dock inget styrelsearvode utgå. Om under mandattiden avtal träffas om en större, för aktieägarna i SwitchCore värdeskapande affär, skall styrelsearvodet till var och en av de arvodesberättigade styrelseledamöterna i stället vara det dubbla. Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor och att arvode till revisorn skall utgå enligt offert. Valberedningen föreslår Bengt Stillström som ordförande vid stämman. Valberedningen föreslår att bolaget fortsättningsvis inte skall ha någon valberedning. Valberedningen har bestått av Bengt Stillström (ordförande), AB Traction (publ), och Per Andersson, PALE Networks AB.

BOLAGSORDNINGSÄNDRINGAR (PUNKT 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelser om säte (§ 2) och verksamhetsföremål (§ 3) så att § 2 lyder "Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholm län" och § 3 lyder "Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper, kapital eller fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet". Vidare föreslås att möjligheten att för vissa ändamål utse särskilda revisorer tas bort, varefter § 7 lyder: "Bolaget skall ha en eller två revisorer utan suppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag". Slutligen föreslås att bolagsordningens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma (§ 8) ändras så att första stycket i § 8 därefter lyder: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri". Bolagsstämmans beslut om ändring av § 8 första stycket i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 första stycket är förenlig med aktiebolagslagen. Verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de mindre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

DOKUMENTATION
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och via http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000469959 senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i april 2009
Styrelsen för SwitchCore AB (publ)

6 april 2009