ElektronikGruppen BK AB

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 09:00 CEST

ElektronikGruppen offentliggör härmed kallelsen till årsstämman som hålls den 7 maj 2009 kl 17.00 i bolagets lokaler på Grimstagatan 160 i Vällingby.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 30 april 2009,
dels anmäla sig hos bolaget under adress: ElektronikGruppen BK AB (publ),
Box 39, 162 11 Vällingby, eller per telefon: 08-759 35 00, eller via e-post info@egruppen.com, senast måndagen den 4 maj 2009 kl 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden.

Den fullständiga kallelsen bifogas samt är tillgänglig på bolagets webbplats www.egruppen.se.


För ytterligare information
Håkan Lundgren, informationschef ElektronikGruppen, tel 08-759 35 79

Denna information är sådan som ElektronikGruppen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i börskontraktet med NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2009, kl 08.15.

ElektronikGruppen är en av Nordens ledande leverantörer av högteknologiska komponenter, system och produktionsutrustningar till elektronikindustrin. Verksamheten, med tre affärsområden, bygger på specialistkunskap inom elektronik och elektromekanik. Norden är hemmamarknad men ElektronikGruppen finns också i Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien, Kina och Sri Lanka. Koncernen omsatte 935 Mkr under 2008 och har cirka 500 medarbetare. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.