Fastighets AB Balder

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:43 CEST

FASTIGHETS AB BALDER (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma tisdagen den 26 maj 2008 kl 10.00 på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36 - 38, Göteborg.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast tisdagen den 19 maj 2009,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl 16.00 tisdagen den 19 maj 2009.

Anmälan om deltagande skall göras till bolaget via post, e-post, telefax eller telefon;
Fastighets AB Balder
Eve Knight
Box 53121
400 15 GÖTEBORG
e-post: eve.knight@balderfast.se
telefon: 031-10 95 70
telefax: 031-10 95 99

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighets - handling utvisande behörig firma­tecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.balderfast.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktie­boken. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 19 maj 2009.

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelsen till bolagsstämman, vilken offentliggjorts med annonser i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet samt Fastighets AB Balders hemsida.

Göteborg den 27 april 2009
Fastighets AB Balder

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-074 790 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29