SSAB

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 08:37 CET

Aktieägarna i SSAB AB kallas till årsstämma
i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm fredagen den 26 mars 2010 klockan 13.00

Anmälan
Rätt att delta på årsstämman har den som,
dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB lördagen den 20 mars 2010 och
dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 22 mars 2010, helst före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via bolagets hemsida, www.ssab.com, eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast lördagen den 20 mars 2010. Kontakt bör tagas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Ombud
Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till: SSAB AB, Årsstämman, Box 70, 101 21 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ssab.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort
Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2010. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas vid informationsdisken.


Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill
a) Anförande av styrelsens ordförande inklusive redogörelse för styrelsens arbete
b) Anförande av verkställande direktören
c) Redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet
7. Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk-ningen och koncernbalansräkningen
b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) Avstämningsdag för utdelning
d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Redogörelse för valberedningens arbete
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter samt till revisor
11. Val av styrelse
12. Val av styrelsens ordförande
13. Kriterier för tillsättande av valberedning
14. Godkännande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Årsstämmans avslutande

A. Valberedningen föreslår:

Valberedningen består av Carl-Olof By, Industrivärden (ordförande i valberedningen), Peter Rydell, Swedbank Robur, Lars-Erik Aaro, LKAB, John Hernander, AMF och Sverker Martin-Löf (styrelsens ordförande).

1. Advokaten Sven Unger utses till ordförande vid stämman.
9. Nio styrelseledamöter.
10. Styrelsearvode med 1 200 000 kr till ordföranden och med 400 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete skall utgå med 75 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket skall ersättas med 100 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.
11. Omval av samtliga styrelseledamöter Carl Bennet, Anders G Carlberg, Olof Faxander, Sverker Martin-Löf, Marianne Nivert, Anders Nyrén, Matti Sundberg, Lars Westerberg och John Tulloch.
12. Omval av Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.
13. Uppdrag till styrelsens ordförande att uppmana minst tre och högst fem av de röstmässigt större aktieägarna att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Till grund för bedömningen av vilka aktieägare som utgör de tre till fem röstmässigt större aktieägarna skall läggas ägaruppgifterna från Euroclear Sweden ABs register per den sista handelsdagen i augusti (ägargrupperat), såvida inte annan aktieägare senast sjätte vardagen i september till styrelsens ordförande skriftligen anmält och styrkt sin ställning som en av de tre till fem röstmässigt större aktieägarna. Om det på grund av därefter inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga sex. Ordförande skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning skall tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt av valberedningen, styrelsens ordförande uppmana samma aktieägare - eller om denna inte längre tillhör de större aktieägarna - aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvoden, men eventuella omkostnader som uppstår i nominerings¬processen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess att sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.


B. Styrelsen föreslår

7 b och c). Disposition

Utdelning lämnas med 1,00 krona per aktie med avstämningsdag onsdagen den 31 mars 2010. Beräknad utbetalning från Euroclear Sweden AB onsdagen den 7 april 2010.

14. Godkännande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig lönedel, övriga förmåner såsom tjänstebil, samt pension. Med andra personer i bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen, för närvarande åtta personer utöver VD. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig lönedel skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogen¬heter. Den rörliga lönedelen skall baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Rörlig lönedel skall inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (t.ex. den svenska ITP-planen). För ledande befattningshavare utanför Sverige kan hela eller delar av den rörliga lönedelen vara pensionsgrundande p.g.a. lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Program för rörliga lönedelar bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lönedel om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, skall marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

För ledande befattningshavare i Sverige gäller en uppsäg¬ningstid om sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget skall summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångs¬vederlag utgår maximalt vara 24 månader. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock aldrig lägre än 60 år. Förmånsbestämda pensions¬förmåner förutsätter intjänande under en förutbestämd anställ¬ningstid. Vid avgång före pensionsåldern skall befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad pension. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag variera p.g.a. lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För ytterligare information om gällande ersättningsprinciper hänvisas till not 2 i årsredovisningen för 2009.

15. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i syfte att anpassa bolagsordningen till nu gällande aktiebolagslag. De föreslagna ändringarna innebär, i allt väsentligt, följande:

- Bolagsordningens lydelse om företrädesrätt vid emission kompletteras med ett nytt stycke som möjliggör för bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast en serie, med lika företrädesrätt för aktieägare att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett om deras aktier är av annan serie (Ny § 6, st. 2). Därutöver föreslås språkliga justeringar i bestämmelsen.

- Bestämmelsen om när styrelsen är beslutför utgår då detta regleras i aktiebolagslagen (§ 7).

- Bestämmelsen om bolagets revisor förtydligas med att även registrerade revisionsbolag kan väljas till revisor för bolaget (§ 8, st. 1). Därutöver kompletteras bestämmelsen med ett nytt stycke som berättigar styrelsen att utse en eller flera särskilda revisorer i samband med emission som innehåller bestämmelse om apport, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag (§ 8, st. 2).

- Bestämmelsen om kallelse ändras för att möjliggöra för bolaget att publicera den fullständiga kallelsen enbart i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats (§ 9, st. 1). Därutöver kompletteras bestämmelsen med ett krav på att även eventuella biträden skall föranmälas för att dessa skall ha rätt att närvara på bolagsstämma (§ 9, st. 2).

- Bestämmelsen om att det är styrelsens ordförande som öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts utgår, då denna bestämmelse numera är huvudregel i aktiebolagslagen (§ 11).

- Bestämmelsen om att aktieägare vid bolagsstämma äger rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utgår, då denna bestämmelse numera är huvudregel i aktiebolagslagen (§ 12).

- Bestämmelsen om vilka ärenden som alltid skall förekomma till behandling på årsstämma kompletteras med en ny punkt som uttryckligen anger att årsstämman skall besluta om antalet styrelseledamöter och revisorer (§ 13, p. 9).

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen vad avser § 9, st. 1 ska vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft som innebär att den föreslagna lydelsen av § 9, st. 1 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.
Styrelsen föreslår slutligen att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar av årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

______________


Majoritetskrav
För giltigt beslut av årsstämman enligt punkt 15 ovan erfordras att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen, revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts, styrelsens yttrande med anledning av förslaget om resultatdisposition (punkt 7b) och styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) hålls tillgängliga hos bolaget på Klarabergsviadukten 70 D6, Stockholm, och på bolagets hemsida www.ssab.com från och med fredagen den 12 mars 2010 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Årsredovisningen finns även tillgänglig på hemsidan samt hos bolaget på ovan angivna adress under vecka 10.

Antalet aktier och röster
I bolaget finns 240.765.832 A-aktier med en röst per aktie och 83.168.943 B-aktier med 1/10 röst per aktie, vilket innebär att i bolaget finns totalt 323.934.775 aktier och 249.082.726,3 röster.


Stockholm i februari 2010
SSAB AB (publ)
Styrelsen
Inregistreringen börjar kl 11.30 och från kl 12.00 serveras en enklare lunch.


Välkommen.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Helena Stålnert, informationsdirektör, Tfn: 08 - 45 45 734

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld.

SSAB har 8 700 anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.