PA Resources AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 13:03 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA (ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA) I PA RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i PA Resources AB (publ), 556488-2180, torsdagen den 11 maj 2006 kl. 18.00 i Finlandshuset med adress Snickarbacken 4 i Stockholm.

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör fredagen den 5 maj 2006
(se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan)

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress PA Resources AB, Kungsgatan 44, 7 tr, 111 35 Stockholm,
per telefon +46 8-21 83 82, per telefax +46 8-20 98 99 eller via e-post pa.resources@telia.com senast
kl. 16.00 tisdagen den 9 maj 2006. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, adress och aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 5 maj 2006, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per nämnda datum.
Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste härvid underrätta Den norske Bank ASA härom under adress Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo eller per telefax (0047) 22 94 90 20 senast kl. 12.00 onsdagen den 3 maj 2006 så att Den norske Bank hinner tillse att ett införande sker i den av VPC AB förda aktieboken till den 5 maj 2006. Efter bolagsstämman ombesörjer Den norske Bank ASA att aktierna återigen blir registrerade i norske Verdipapirsentralen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
12. Val av valberedning.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
15. Övriga ärenden.
16. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag
Punkt 8; Utdelning
Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2005 inte lämnas. Punkt 13; Beslut angående ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår, mot bakgrund av vad som föranleds av nya aktiebolagslagen, att bolagsordningen ändras i huvudsak enligt följande:
· Bestämmelsen om akties nominella belopp utmönstras.
· Bestämmelse införs om att antalet aktier skall vara lägst 60.000.000 och högst 240.000.000.
· Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag.
· Bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Industri.
· Avstämningsdagen för att delta i bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman.
· Bestämmelse införs innebärande att styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
· Bestämmelse införs innebärande att styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad.
· Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Punkt 14; Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 7.500.000 kronor motsvarande högst 13.000.000 st aktier. Avvikelse skall därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier, konvertibler och teckningsoptioner skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier. Om bemyndigande utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 9 %.

Aktieägare företrädande cirka 14,7 % av aktier och röster i bolaget har låtit meddela att de har för avsikt att rösta för styrelsens förslag enligt punkten 13 - 14 ovan

Aktieägares förslag
Aktieägare företrädande cirka 14,7 % av aktierna och rösterna i bolaget har låtit meddela att de föreslår följande.
Punkt 2; Val av ordförande vid stämman
Föreslås att advokat Sven Rasmusson utses till ordförande vid stämman. Punkt 9; Antal styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Punkt 10; Arvoden till styrelsen och revisorn
Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1.000.000 kronor (föregående år 1.150.000 kronor) att fördelas med 400.000 kronor till ordförande och med 200.000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Arvode till revisorn föreslås liksom tidigare år att utgå enligt gängse arvodesprinciper för revisorer. Punkt 11; Val av styrelse Föreslås omval av Rabbe E Lundh, Ulrik Jansson, Jan Haudemann-Andersen, Harald Arnet och Niklas Adler. Föreslås att Rabbe E Lundh utses till styrelsens ordförande. Information om styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida (www.paresources.se).

Punkt 12; Val av valberedning
Föreslås att styrelsens ordförande (sammankallande) utifrån ägarförhållandena per 30 september 2006, kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget, varvid dessa aktieägare vardera äger rätt att utse en (1) representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess att ny valberedning har utsetts. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande (styrelsens ordförande eller annan ledamot i styrelsen får ej utses till valberedningens ordförande). För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen, övergår rätten till den aktieägare som efter berörd aktieägare har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före kommande årsstämma. Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar eller förändringar som inträffar senare än två (2) månader före årsstämman behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.
Valberedningens uppgift skall vara att inför kommande årsstämma 2007 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, ordförande på årsstämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt lydelsen av den föreslagna bolagsordningen kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Stockholm i april 2006
PA Resources AB (publ)
StyrelsenFör mer information, kontakta gärna
Ulrik Jansson, President
Tel: +46 707 514 184
E-post: pa.resources@telia.com

PA Resources AB (publ)
http://www.paresources.se