IGE International Gold Exploration AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 08:43 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA (ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA) I INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION IGE AB (PUBL) DEN 22 MAJ 2006

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i International Gold Exploration IGE AB (publ), 556227-8043, måndagen den 22 maj 2006 kl. 18.00 i Ingenjörshuset med adress Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per tisdagen den 16 maj 2006 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), samt

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm, eller per telefon 08-20 46 09, eller per telefax 08-20 98 99, senast kl. 16.00 fredagen den 19 maj 2006. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och aktieinnehav. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som i förekommande fall skall delta. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen 16 maj 2006, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per nämnda dag.

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste härvid underrätta Den norske Bank ASA härom under adress Verdipapirservic, Stranden 21, 0021 Oslo eller per telefax (0047) 22 94 90 20 senast kl. 12.00 fredagen den 12 maj 2006 så att Den norske Bank hinner tillse att ett införande sker i den av VPC AB förda aktieboken till den 16 maj 2006, då sådant införande skall vara verkställt. Efter bolagsstämman ombesörjer Den norske Bank ASA att aktierna återigen blir registrerade i norske Verdipapirsentralen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

* fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

* dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

* ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

14. Övriga ärenden

15. Stämmans avslutandeStyrelsens förslag

Punkt 8; Utdelning
Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2005 inte lämnas.

Punkt 12; Beslut angående ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår, mot bakgrund av vad som föranleds av nya aktiebolagslagen, att bolagsordningen ändras i huvudsak enligt följande:

· Bestämmelsen om akties nominella belopp utmönstras.
· Bestämmelse införs om att antalet aktier skall vara lägst 155.280.000 och högst 621.120.000.
· Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag.
· Bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.
· Bestämmelsen om föranmälan har ändrats för att anpassas till den nya lagen.
· Bestämmelse införs innebärande att styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
· Bestämmelse införs innebärande att styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad.
· Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar av bolagsordningen

Punkt 13; Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 2.000.000 kronor motsvarande högst 40.000.000 st aktier. Avvikelse skall därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier, konvertibler och teckningsoptioner skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier. Om bemyndigande utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 11,4 %.


Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt lydelsen av den föreslagna bolagsordningen hålls tillgängliga fr.o.m. den 8 maj 2006 hos bolaget (se adress ovan). Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Stockholm i april 2006
International Gold Exploration IGE (publ)
Styrelsen