Annehem

Kallelse till årsstämma Annehem Fastigheter AB (Publ)

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 11:31 CEST


Aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2009 kl 17.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.


Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2009, dels senast den 4 maj 2009 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Annehem Fastigheter AB, Djäknegatan 23, 211 35 Malmö, via e-post till info@annehem.se, per telefon 040-16 77 70 eller per telefax 040-16 77 77. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter
15. Beslut om incitamentsprogram
16. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkten 15 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
17. Avslutning

Beslutsförslag
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.

Val av styrelse samt fastställande av arvoden (punkt 12-14)
Förslag föreligger att omval sker av styrelseledamöterna Greg Dingizian, Frans Boch, Christer Jönsson, Mats Leifland, Sten Libell, Anders Pettersson och Erik Selin. Nyval föreslås av Peter Strand. Styrelsearvode föreslås utgå med sammanlagt 450 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till övriga ledamöter.

Auktoriserade revisorn Ingvar Ganestam valdes år 2005 till revisor fram till slutet av årsstämman 2010. Auktoriserade revisorn Göran Neckmar valdes år 2008 till revisorssuppleant fram till slutet av årsstämman 2012. Revisorsarvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om incitamentsprogram (punkt 15)
Styrelsen föreslår stämman besluta att emittera 400 000 teckningsoptioner med rätt till teckning enbart för bolagets dotterbolag Annehem Fastigheter och Projekt AB samt godkänna vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida anställda inom bolagets koncern, varvid tilldelning föreslås ske med högst 125 000 optioner och lägst 3 000 optioner per person. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett långsiktigt ägarengage¬mang hos de anställda enligt styrelsen kan väntas stimulera dessa till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, samt öka motivationen och samhörighets¬känslan med bolaget. Förslaget är därför fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till anställda ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den så kallade Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs motsvarande 150 procent av det volymvägda genomsnittet av betalkursen för bolagets aktie på First North de tio bankdagar som närmast föregår årsstämman. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara september månad 2012.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 400 000 kronor, vilket innebär en utspädningseffekt på omkring 3,23 procent av kapital och röster i bolaget, baserat på det antal aktier som finns i bolaget vid emissionsbeslutet.

Såväl emissionen av teckningsoptioner som godkännande av vidareöverlåtelsen till bolagets anställda förutsätter för sin giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.


Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Förslagen till beslut enligt punkt 15 finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.annehem.se, från samma tidpunkt och översänds automatiskt till aktieägare som anmäler sitt deltagande i stämman enligt ovan.


Malmö i april 2009
Annehem Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Bland de pågående projekten märks planering av nyproduktion av bostäder vid Folkets park samt Point Hyllie som ska byggas i anslutning till Citytunnelns station Hyllie. Annehem bygger också upp en omfattande portfölj av förvaltningsfastigheter i Skåne, där den senaste satsningen är en genomgripande utveckling av Landskronas cityhandel och stadskärna i form av kommersiella lokaler och bostäder.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Andersson, VD Annehem Fastigheter AB (publ)
Tel: +46 40 16 77 86
Mobil: +46 705 90 61 64
pia.andersson@annehem.se
Besök även vår hemsida www.annehem.se