Swedol AB

Kallelse till årsstämma den 14 maj 2009 i Swedol AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 10:42 CEST

Aktieägarna i Swedol AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2009
kl. 18.00 i Näringslivets hus. Adress: Storgatan 19 i Stockholm. Lättare förtäring serveras från kl.17.00. Inregistreringen börjar kl. 17.30.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall
dels fredagen den 8 maj 2009 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken, dels senast måndagen den 11 maj 2009 kl.16.00 ha anmält sig till bolaget på något av följande sätt:
a) per post märkt "Årsstämma" till bolagets adress Swedol AB,
Box 631, 135 26 Tyresö,
b) per fax 08-798 94 94,
c) per telefon 08-712 00 00,
d) per e-post info@swedol.se, eller
e) på bolagets hemsida www.swedol.se.

Vid anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast fredagen den 8 maj 2009 och förvaltaren bör därför underrättas i god tid före den dagen.

Ombud
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas på bolagets kontor, på bolagets hemsida www.swedol.se, per telefon på 08-712 00 00 eller per fax 08-798 94 94. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer att justera protokollet.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.

7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10.Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleanter.
11. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2010.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om ändringar i bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

Valberedning
I enlighet med beslut på årsstämman 2008 har en valberedning inrättats bestående av Johan Lannebo (valberedningens ordförande), representerande Lannebo Fonder, Rolf Zetterberg, representerande Zelda AB, Göran Leine, representerande Kåpan Pensioner och John Zetterberg, styrelseordförande i Swedol AB.

Punkt 1;
Valberedningen föreslår att advokaten Henrik Wetzenstein utses att som ordförande leda årsstämman.

Punkt 7b;
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning för räkenskapsåret 2008 lämnas med 0,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås tisdagen den 19 maj 2009. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utbetalning genom Euroclear Sweden AB ske måndagen den 25 maj 2009.

Punkt 8;
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem utan suppleanter.

Punkt 9;
Valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med totalt 735 000 kronor, förutsatt att styrelsens revisionsutskott kommer att uppgå till tre ledamöter. Arvodet ska fördelas med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Ledamot av revisionsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med 20 000 kronor. Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10;
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna John Zetterberg, Rolf Zetterberg, Jon Pettersson, Kent Hertzell och Anna Stålenbring. Till styrelsens ordförande föreslås John Zetterberg.

Punkt 11;
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2010 framlägga förslag till
1. Ordförande vid årsstämma.
2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor.
3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för
utskottsarbete.
4. Arvodering av revisorer.
5. Valberedning inför årsstämma 2011.
Valberedningen bör bestå av representanter för de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den 30 september 2009 samt styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen skall ej utgå.

Punkt 12:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare skall vara konkurrenskraftig och marknadsmässig samt skall för den enskilde befattningshavaren grundas på befattning, kompetens och prestation. Ersättningen består av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension samt skall, såvitt avser verkställande direktören, därutöver bestå av en rörlig lön baserad på kvantitativa och kvalitativa mål, därvid den rörliga lönen kan uppgå till högst 500 000 kronor. Med övriga förmåner avses normala icke-monetära ersättningar såsom bilförmån och företagshälsovård. Vid uppsägning från bolagets sida bör normalt gälla tre till sex månader och från befattningshavarens sida tre månader, undantagsvis upp till sex månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. För styrelseledamots konsultuppdrag för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt arvode bestämmas med beaktande av ledamotens kompetens och erfarenhet för utförande av uppdraget och en rimlig tidsåtgång för genomförande av uppdraget. Frågor om ersättning till ledande befattningshavare skall behandlas av ersättningsutskottet, som är ett utskott inom bolagets styrelse, och, när det gäller verkställande direktören och vice verkställande direktören, beslutas av styrelsen. Styrelsen ska i undantagsfall ha rätt att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 13:
Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen skall ha följande lydelse:
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningens § 8
skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Ytterligare information
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget på adress, Vindkraftsvägen 2, Tyresö och även på bolagets hemsida www.swedol.se senast från och med den torsdagen 30 april 2009 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 32 000 000 aktier, varav 3 200 000 A-aktier och 28 800 000 B-aktier, motsvarande sammanlag 60 800 000 röster. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier till en röst.

Stockholm i april 2009
Swedol AB (publ)
Styrelsen