Home Capital

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MARS 2007 I HOME CAPITAL AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 13:09 CET

Aktieägarna i Home Capital AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen 28 mars 2007 klockan 14.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 22 mars 2007, och
dels anmäla sig till Home Capital AB. Anmälan kan skickas till bolaget per post till Advokatfirman Abersten HB, Strandvägen 47, 114 56 Stockholm, eller ske per telefon
08-661 48 20, per fax 08-611 83 20, eller via
e-post info.stockholm@abersten.com, senast klockan 12.00 fredagen den 23 mars 2007,
samt vid anmälan uppge namn, person-/
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, inges tillsammans med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 22 mars 2007 och förvaltaren bör därför underrättas i god tid före den dagen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.Stämmans öppnande och val av ordförande.
2.Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.Godkännande av dagordning som framgår av kallelsen.
4.Val av två personer att justera protokollet.
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7.Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9.Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11.Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8-11

Aktieägare representerande mer än 75 procent av aktierna och röstetalet i bolaget har lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8-11.

Punkt 1:
Årsstämman föreslås besluta att utse advokaten Henrik Wetzenstein till ordförande vid stämman.

Punkt 8:
Årsstämman föreslås besluta att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och att suppleanter inte skall utses.

Punkt 9:
Årsstämman föreslås besluta att styrelsearvoden skall utgå med totalt 400.000 kronor att fördelas med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och med 100.000 kronor till envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att årsstämman beslutar att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10:
Årsstämman föreslås att till slutet av årsstämman 2008 utse följande ordinarie styrelseledamöter; Petter A. Stordalen (omval), Henrik A. Christensen (omval), Jon Erik Bröndmo (omval) och Per Dalemo (nyval). Clas Hjorth har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Henrik A. Christensen. Det antecknas att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Ulf Westerberg som huvudansvarig revisor, vid extra bolagsstämma den 8 september 2006 utsågs till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls år 2010.

Förslag till beslut avseende punkt 7b
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2006.

ÖVRIG INFORMATION
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser enligt punkt 6 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.homecapital.no, och hos Advokatfirman Abersten HB, Strandvägen 47 i Stockholm och alternativt hos bolaget på adress Grevgatan 9 i Stockholm, senast från och med onsdagen den 14 mars 2007 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Stockholm i februari 2007
HOME CAPITAL AB (publ)
Styrelsen

HOME CAPITAL AB, Box 5845, 102 48 Stockholm, info@homecapital.no, www.homecapital.no