Novestra AB

Kallelse till årsstämma i AB Novestra

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 16:34 CET


Aktieägarna i AB Novestra kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2006 klockan 16.00 i ”Lagrummet” hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2006,
- dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 19 april 2006 klockan 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB onsdagen den 19 april 2006, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Anmälan att delta i bolagsstämman
Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till AB Novestra, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, per telefon 08-545 017 50, per fax 08-545 017 60 eller via e-post (info@novestra.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2005
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om fastställande av avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Förslag om ändringar av bolagsordningen
15. Förslag om godkännande av bonusprogram för bolagets anställda avseende räkenskapsåret 2006
16. Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
17. Stämmans avslutande

Förslag till resultatdisposition (ärende 9)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 584 538 199 kronor disponeras så att 74 375 946 kronor, motsvarande 2,00 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 510 162 253 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 28 april 2006. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom VPC AB:s försorg torsdagen den 4 maj 2006.

Nomineringskommitténs förslag (ärenden 11-13)
2006 års nomineringskommitté, vilken består av Roger Buehler (representant för Laxey Partners Ltd), Lars Bader (representant för QVT Financial LP) och Thorpe W. McKenzie (för egen räkning), föreslår:
• att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter (ärende 11).
• att styrelsearvode, till de styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, skall utgå med totalt 400.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande (ärende 12).
• att revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning (ärende 12).
• omval av Theodor Dalenson, Colin Kingsnorth, Anders Lönnqvist, David E. Marcus och Bertil Villard som styrelseledamöter (ärende 13).

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 44,1 procent av kapital och röster i bolaget har ställt sig bakom 2006 års nomineringskommittés förslag.

Upplysningsvis meddelas att bolagets revisor Stefan Holmström och revisorssuppleant Ingrid Hornberg Román, båda från KPMG Bohlins AB, vid årsstämman 2003 omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2007.

Förslag om ändringar av bolagsordningen (ärende 14)
Styrelsen föreslår, mot bakgrund av vad som föranleds av nya aktiebolagslagen, att bolagsordningen ändras i huvudsak i enlighet med följande:
— Bestämmelsen om akties nominella belopp utmönstras.
— Bestämmelse införs om att antalet aktier skall vara lägst 30 miljoner och högst 120 miljoner.
— Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag.
— Bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.
— Avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman.
Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Förslag om godkännande av bonusprogram för bolagets anställda avseende räkenskapsåret 2006 (ärende 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna bonusprogram för bolagets anställda avseende räkenskapsåret 2006 enligt i huvudsak följande. Anställda i bolaget (innefattande även bolagets arbetande styrelseordförande) skall som grupp vara berättigade till årlig kontant bonus från bolaget. Sammanlagd bonus för anställda skall, såsom total kostnad för bolaget, motsvara tio procent av nettoavkastningen för avyttringar, som sker under det år som bonus avser, av bolagets innehav i onoterade bolag. Därvid skall avkastningen för innehav beräknas som skillnaden mellan avyttringsintäkten och det värde som innehavet redovisades till innan bolaget började tillämpa IFRS (med tillägg av eventuella tilläggsinvesteringar). Sålunda påverkas bonus ej av orealiserade värdeförändringar. Fördelningen av den totala bonusen mellan bolagets anställda skall beslutas av bolagets styrelse (utan medverkan av eventuellt jäviga styrelseledamöter). Enskild anställd skall inte vara garanterad viss minsta andel av den totala bonusen. Vidare skall bonus för enskild anställd inte överstiga ett belopp motsvarande fem gånger den anställdes årliga grundlön för det år som bonus avser. Bonus inkluderar semesterlön och skall inte utgöra underlag för pensionsrätt. Från bonus skall bolaget göra avdrag för preliminärskatt och sociala avgifter. Godkännande av bonusprogram enligt ovan avser bonus för räkenskapsåret 2006.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 16)
Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 6 000 000 nya aktier mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl a att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering.

____________________

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelseyttrande rörande förslaget om vinstutdelning (ärende 9) samt fullständiga förslag avseende ärendena 15-16 och den nya bolagsordningen i dess föreslagna lydelse (ärende 14) kommer från och med den 11 april 2006 att finnas tillgängliga hos bolaget, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2006
AB Novestra (publ)
Styrelsen