Sagax

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB SAGAX (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:16 CEST

Aktieägarna i AB Sagax (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2009 kl. 17.00, i Bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) ("Euroclear") förda aktieboken senast onsdagen den 29 april 2009,
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress: AB Sagax, attention: Eva Persson, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, per fax: +46 8 545 83 549 eller via e-mail till: eva.persson@sagax.se, senast onsdagen den 29 april 2009, kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer.

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sagax.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress, faxnummer och e-mail som ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) senast onsdagen den 29 april 2009 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per den 31 december 2008 till 839 000 kvadratmeter fördelat på 110 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2009 kl. 08.00.