Accelerator Nordic AB

Kallelse till Årsstämma i Accelerator Nordic AB

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 16:30 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACCELERATOR NORDIC AB (publ)

Aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl. 18.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) fredagen den 17 april 2009;

dels ha anmält sig hos bolaget senast fredagen den 17 april 2009 kl. 16.00.

Anmälan
Anmälan skall ske skriftligen per post till Accelerator Nordic AB, Grev Turegatan 7, 114 46 Stockholm, per telefon 08-663 57 00, per fax 08-663 57 25 eller per e-post till maria.wengler@acceleratorab.se.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta. Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid
årsstämman, vara bolaget tillhanda senast fredagen den 17 april 2009.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 17 april 2009, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för 2008.
8. Anförande av den verkställande direktören.
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2008,
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2008, och
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2008.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisor.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens för dotterbolaget Spago Imaging AB förslag till beslut om nyemission av aktier till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
14. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag
Punkt 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2008
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2008 balanseras i ny räkning.

Punkt 10-12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; fastställande av arvoden åt
styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisor; samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Aktieägare som tillsammans representerar cirka 57 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget
har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter, för att omval sker av styrelseledamöterna Staffan Persson, Andreas Bunge, Ingemar Lundström, Peter Lindell och Thomas Gür, för att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 110.000 kronor och till övriga ledamöter med 75.000 kronor per ledamot, dock att inget styrelsearvode skall utgå till VD, samt för att ersättning till revisor skall utgå enligt löpande räkning.

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens för dotterbolaget Spago Imaging AB förslag till beslut om nyemission av aktier till ledande befattningshavare och nyckelpersoner Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens för det helägda dotterbolaget Spago
Imaging AB förslag till beslut daterat den 2009-03-23 om nyemission av aktier med följande huvudsakliga villkor. Rätt att teckna aktier skall, utöver befintliga Accelerator Nordic AB, även tillkomma Oskar Axelsson, forskningschef i Spago Imaging AB, och Fredrik Ek, senior forskare i
Spago Imaging AB. Emissionen skall omfatta högst 23 500 nyemitterade aktier, varav Oskar Axelsson äger teckna högst 500 aktier och Fredrik Ek högst 46 aktier. Emissionen innebär att Accelerator Nordics ägarandel, vid full teckning, späds ut från 100 procent till 99,6 procent av röster
och kapital. För varje nyemitterad aktie skall erläggas 216 kronor. Emissionskursen baseras på Bolagets bedömda marknadsvärde.
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen för Spago Imaging AB har bedömt det vara till fördel för koncernen, bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare görs delaktiga i bolagets utveckling via ett personligt ägarengagemang.

Särskilt majoritetskrav
För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag i punkten 13, erfordras att årsstämmans beslut biträds av
aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2008, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 13 tillsammans med styrelsens för Spago Imaging AB förslag till beslut om nyemission i nämnda bolag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets hemsida www.acceleratorab.se, från och med onsdagen den 8 april 2009 samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2009
Accelerator Nordic AB (publ)
Styrelsen