Accelerator Nordic AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACCELERATOR NORDIC AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 14:38 CET

Aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ), org. nr. 556464-2220, (”Accelerator”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 mars 2011 kl. 18.00 i IVA:s lokaler på Grev Turegatan 16, Stockholm. 

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 

dels               vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 18 mars 2011, och                    

dels               anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Accelerator senast kl. 16.00 fredagen den 18 mars 2011

 • per e-post till maria.wengler@acceleratorab.se,
 • per post till Accelerator Nordic AB (publ), Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm,
 • per telefon 08-663 57 00, 
 • per fax 08-663 57 25. 

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person-/organisationsnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. 

Ombud, fullmakt m.m.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara Accelerator tillhanda senast fredagen den 18 mars 2011. Observera att eventuell fullmakt ska tas med i original. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.acceleratorab.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i årsstämman på distans. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 18 mars 2011, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning 

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Prövning av om årsstämman har blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2010.
 8. Anförande av den verkställande direktören.
 9. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2010,
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2010 och fastställande av avstämningsdag,
  c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2010.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 11. Fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman alternativt fastställande att ett revisionsbolag ska utses.
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 14. Val revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt av ett revisionsbolag.
 15. Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen.
 16. Årsstämmans avslutande. 

Beslutsförslag
Punkt 9. b)    Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2010 och fastställande av avstämningsdag – Styrelsens förslag till utdelning av aktierna i PledPharma AB

Styrelsen föreslår att Accelerators samtliga 9 511 348 aktier i dotterbolaget PledPharma AB (”PledPharma”) delas ut till Accelerators aktieägare, varvid tio (10) B-aktier i Accelerator ska medföra rätt till en (1) aktie i PledPharma. Om aktieinnehavet i Accelerator inte är jämnt delbart med tio erhålls andelar av en aktie i PledPharma. Andelarna av aktierna i PledPharma kommer att sammanläggas till hela aktier som efter det att PledPharmas aktier tagits upp till handel vid NASDAQ OMX First North kommer att säljas courtagefritt genom Erik Penser Bankaktiebolags försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, utbetalas till andelsinnehavarna via Euroclear Sweden AB. Som avstämningsdag för rätt till aktieutdelningen föreslås torsdagen den 31 mars 2011. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas aktierna i PledPharma leveras till aktieägarna tisdagen den 5 april 2011. 

Den föreslagna vinstutdelningen uppgår, baserat på bokfört värde den 31 december 2010, till sammanlagt 12 259 425 kr, vilket motsvarar att ett värde om 0,13 kr per aktie i Accelerator ska delas ut. 

Punkt 10-14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman alternativt att ett revisionsbolag ska utses; fastställande av styrelse- och revisorsarvoden  samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt ett revisionsbolag

Aktieägare som tillsammans representerar 40,67 procent av samtliga röster i Accelerator har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter och att omval sker av styrelseledamöterna Staffan Persson, Andreas Bunge, Thomas Gür, Ingemar Lundström, Kristina Lindgren och Jan Sandström. Vidare har de anmält att de kommer att rösta för att styrelsearvode ska utgå med 140 000 kr per år (tidigare 120 000 kr per år), till styrelsens ordförande och med 80 000 kr per år (oförändrat), till varje övrig ledamot i styrelsen. Inget styrelsearvode ska utgå till VD. 

Aktieägare som tillsammans representerar 40,67 procent av samtliga röster i Accelerator har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att ett revisionsbolag utses och att BDO Stockholm AB utses till revisionsbolag, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2015. Mandatperiodens längd är villkorad av att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag under dagordningens punkt 15. Revisorsarvode under mandatperioden ska, enligt dessa aktieägares anmälan, utgå löpande enligt godkänd räkning. 

Punkt 15 Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen   

Styrelsen föreslår att årsstämman, mot bakgrund av ändringar i aktiebolagslagen, beslutar om tillägg till, och ändringar i, bolagsordningens bestämmelser i § 8 och § 9. 

Styrelsen föreslår en ändring i § 8, om revisorer, så att revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Styrelsen föreslår att § 8 ska ha följande lydelse. 

Två revisorer med eller utan revisorssuppleanter alternativt ett registrerat revisionsbolag skall utses. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

När det gäller bolagsordningens § 9, om kallelse, föreslår styrelsen att reglerna om tid för kallelse tas bort och att sättet för kallelse ändras så att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Accelerators webbplats samt att Accelerator annonserar att kallelse har skett i Svenska Dagbladet. Styrelsen föreslår att § 9 ska ha följande lydelse. 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter. 

Antal aktier
I Accelerator finns totalt 95 113 489 B-aktier med en röst vardera, således totalt 95 113 489 röster. Accelerator har när kallelsen utfärdades inte gett ut några A-aktier. 

Särskilt majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman under punkt 15 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman representerade aktierna.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse för Accelerator och Acceleratorkoncernen, handlingar enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9. b) och 15 kommer att hållas tillgängliga hos Accelerator, och på www.acceleratorab.se, senast från och med torsdagen den 10 mars 2011 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Stockholm i februari 2011
Accelerator Nordic AB (publ)
Styrelsen