Accelerator Nordic AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACCELERATOR NORDIC AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 15:23 CET

Aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ), org. nr 556464-2220, (”Accelerator”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 mars 2013 kl. 11.00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3, Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels  vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden på lördagen den 16 mars 2013. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 15 mars 2013, och

dels  anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Accelerator senast på måndagen den 18 mars 2013.

Anmälan kan göras:

- per e-post till maria.wengler@acceleratorab.se,
- per post till Accelerator Nordic AB (publ), Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2013"),
- per telefon 08-663 57 00, och
- per fax 08-663 57 25.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person-eller organisationsnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara Accelerator tillhanda i god tid före årsstämman. Observera att eventuell fullmakt ska tas med i original till årsstämman.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.acceleratorab.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan.

Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i årsstämman på distans.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan inregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 15 mars 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande avröstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Prövning av om årsstämman har blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2012.

8. Anförande av den verkställande direktören.

9. Beslut om

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012,

(b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2012 och beslut om utdelning av Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget Spago Imaging AB (publ), samt

(c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2012.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

12. Val av styrelseledamöter.

13. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 9.(b)  Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2012 och beslut om utdelning av Accelerators samtliga aktier i dotterbolaget Spago Imaging AB (publ).

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att dela ut Accelerators samtliga 1 829 105 aktier i dotterbolaget Spago Imaging AB (publ) ("Spago").

De huvudsakliga villkoren vid utdelningen av Spago ska vara följande:

• 52 B-aktier i Accelerator ger rätt till en (1) aktie i Spago.

• Om aktieinnehavet i Accelerator inte är jämnt delbart med 52 erhålls ekonomisk kompensation motsvarande fraktionernas värde av en hel Spagoaktie. Ej jämnt delbara fraktioner kommer att säljas courtagefritt på AktieTorget genom Avanza Banks försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, utbetalas till fraktionsinnehavarna via Avanza Bank.

• Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 2 april 2013.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängligt hos Accelerator, och på www.acceleratorab.se, senast från och med fredagen den 1 mars 2013 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Punkt 10.-12.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman; fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter.

Aktieägare som tillsammans representerar 38,55 procent av samtliga röster i Accelerator har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av fyra styrelseledamöter (oförändrat) och inga suppleanter samt att omval sker av styrelse-ledamöterna Staffan Persson, Andreas Bunge, Thomas Gür och Jan Sandström.

Vidare har de anmält att de kommer att rösta för att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 120 000 kr (föregående år 147 000), till styrelsens ordförande och med 50 000 kr (föregående år 84 000 kr), till var och en av de övriga ledamöterna. Om årsstämman beslutar om nämnda arvoden kommer det sammanlagda styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma att uppgå till 270 000 kr (tidigare 399 000).

Ersättning till revisor skall utgå löpande enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Accelerator, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås
för Accelerator.

Antal aktier

I Accelerator finns totalt 95 113 489 B-aktier med en röst vardera, således totalt 95 113 489 röster. Accelerator har när kallelsen utfärdades inte gett ut några A-aktier.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på stämma ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämma och om bolagets och koncernens ekonomiska
situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar, inklusive revisionsberättelse, för Accelerator och Acceleratorkoncernen samt handlingar som angetts ovan under punkt 9.(b) kommer att hållas tillgängliga hos Accelerator, och på www.acceleratorab.se, senast från och med fredagen den 1 mars 2013. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2013

AcceleratorNordic AB (publ)

Styrelsen


Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMR’s programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .