ACAP Invest AB

Kallelse till årsstämma i Active Capital AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 08:25 CEST

Active Capital AB (publ) kallar härmed aktieägarna att deltaga i årsstämma onsdagen den 26 april 2006 klockan 17.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Klockan 16.00 öppnas dörrarna och inregistrering till årsstämman börjar. Efter stämman serveras lättare förtäring.

Deltagande
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB per den 20 april 2006
dels anmäla sig till bolaget senast den 21 april 2006 kl 16.00.

Anmälan att deltaga i årsstämman
Anmälan att deltaga i stämman skall ske senast den 21 april 2006 kl 16.00 och kan göras skriftligen till bolagets adress Studentgatan 6, 211 38 Malmö, per telefon 040-24 82 50, fax 040-24 82 51, eller e-post info@activecapital.se. Vid anmälan uppges namn, persnr/orgnr, adress och telnr samt antal aktier och aktieslag och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att deltaga i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast den 20 april 2006. Aktieägare måste i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.

Ärenden
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Inrättande och val av valberedning
17. Bemyndigande för styrelsen att förvärva högst 260 000 egna aktier och överlåta högst 260 000 egna aktier
18. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission om högst 250 000 aktier av serie B
19. Ändring av bolagsordningen
20. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Pkt 10: Beslut om disposition av bolagets vinst
Styrelsen föreslår en utdelning om 4 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 2 maj 2006. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC AB den 5 maj 2006.

Pkt 12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Nomineringskommittén har föreslagit fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Pkt 13: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Det föreslås att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kr för tiden fram till nästa årsstämma, varav 100 000 kr till styrelsens ordförande. Arvode till revisorerna föreslås att utgå enligt godkänd räkning.

Pkt 14: Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Nomineringskommittén föreslår omval av Carina Skoglund, Sven-Åke Henningsson, Thomas Bolmgren och Magnus Hansson. Sven-Åke Henningsson föreslås fortsatt vara styrelsens ordförande.

Pkt 15: Val av revisorer och revisorssuppleanter
Vid ordinarie bolagsstämma 2003 valdes auktoriserade revisorn Mats B C Ohlsson, KPMG Bohlins AB, till revisor för en mandatperiod intill slutet av årsstämma 2007.

Pkt 16: Inrättande och val av valberedning
Aktieägare, representerande ca 61,5 procent av det totala röstantalet, har föreslagit att bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter föreslås Thomas Bolmgren, Jan Tuve Möller och Magnus Hansson. Valberedningen skall ta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och arvode till revisorerna.

Pkt 17: Bemyndigande för styrelsen att förvärva högst 260 000 egna aktier samt överlåta högst 260 000 egna aktier
Förslaget avser bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst 260 000 aktier och får avse såväl A- som B-aktier. Förvärv får ske genom erbjudande till samtliga aktieägare eller genom förvärv på Stockholmsbörsen. Vid förvärv skall kunna betalas en premie i förhållande till den börskurs som tillämpas enligt styrelsens beslut. Överlåtelse får ske av högst 260 000 aktier och får avse såväl A- som B-aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Pkt 18: Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 250 000 aktier av serie B
Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 250 000 aktier av serie B. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 2 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att kunna bredda bolagets ägandekrets eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Pkt 19: Ändring av bolagsordningen
Styrelsen förslår förändringar i bolagsordningen bl a med anledning av att ny aktiebolagslag har trätt i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna innebär i huvudsak följande.
- Aktiekapitalets gränser ändras till lägst 20 miljoner kr och högst 80 miljoner kr.
- Bestämmelse om aktiens nominella belopp utgår.
- Bestämmelse införs om att antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.
- Företrädesrätten vid nyemission ändras så att den gäller dels vid kontantemission, dels vid kvittningsemission samt att sådan företrädesrätt även gäller vid emission av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner.
- Mandattid för styrelse och revisorer tas bort.
- Bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikestidningar och i Dagens Industri.
- Avstämningsdagen för rätt att deltaga i bolagsstämman ändras till femte vardagen före stämman.
- Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag.

Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på Active Capitals kontor i Malmö minst två veckor före stämman för de aktieägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär det och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2006

Styrelsen för Active Capital AB (publ)


Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Security, Soft Center, Active Design och Cetec Electric. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. Soft Center är en vetenskaps- och teknikpark som drivs i campusform och är ett väletablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. Active Design utvecklar, tillverkar och säljer hjälpmedelsutrustning för äldre eller funktionshindrade personer. Cetec Electric är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter