AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

Kallelse till årsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 15:16 CEST

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), org nr 556626-2407, ("Bolaget") kallas till årsstämma fredagen den 29 maj 2009, kl. 13.30 i bolagets lokaler, Segelbåtsvägen 2 på Stora Essingen i Stockholm.

DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken fredagen den 22 maj 2009
dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 22 maj 2009 kl. 16.00 via post till "AllTele Årsstämma", Segelbåtsvägen 2, 112 64 Stockholm, via e-post till bo.ekenstierna@alltele.se eller per telefon 08-517 810 05. Vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas av ombud. För den som önskar företrädas av ombud, tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på bolagets hemsida www.alltele.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken per den 22 maj 2009 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före denna dag.

I bolaget finns totalt 9.888.200 aktier med en röst vardera.

DAGORDNING
Förslag till dagordning:
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. VD:s anförande med efterföljande frågestund.
9. Beslut om;
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer.
12. Val av styrelse samt val av styrelsens ordförande.
13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Fastställande av principer för utseende av valberedning.
15. Villkorad ändring av Bolagets bolagsordning.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
17. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Under året har efter samråd med ägare av drygt 36 procent av bolagets aktier tillsats en valberedning. Valberedningen har utgjorts av Thomas Nygren, Björn Wolrath och Jonas Fredriksson (ordf).

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Thomas Nygren utses till ordförande för årsstämman.

Punkt 9b: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Punkt 10: Bolagets styrelse föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11: Arvode till styrelsen föreslås utgå med 425.000 kr att fördelas inom styrelsen, så att ordföranden samt Camilla Koebe och Olle Söderberg får 100.000 kr vardera och Björn Wolrath 125.000 kr. Till Ola Norberg föreslås inget styrelsearvode. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Punkt 12: Valberedningen föreslår omval av Thomas Nygren, Ola Norberg, Olle Söderberg, Björn Wolrath och Camilla Moström Koebe. Till styrelseordförande föreslås Thomas Nygren.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om i huvudsak följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga ersättningar. Ersättningskommittén ska bereda ärenden om ersättning och presentera förslag till styrelsen för styrelsens beslut. Vid beslutsförslag till ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Ersättningen ska kunna bestå av följande delar: fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande: styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2009 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare två till tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2010, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2010 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Punkt 15: Styrelsen föreslår en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i § 8 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010.
Föreslagen lydelse § 8: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet."
Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att be-myndiga styrelsen att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1.000.000 aktier mot kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten för nu befintliga aktieägare bli högst c:a 9,18 procent baserat på befintliga (9.888.200) aktier. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

ÖVRIGT
Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget från och med den 15 maj 2009 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Beslut under punkt 15 - 16 erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
____________________
Stockholm i april 2009
Styrelsen


För ytterligare information:

AllTele

Ola Norberg
Telefon: +46 (0)910 20 00 00
Mobil: +46 (0)70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se


Om AllTele
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan det listades på First North den 1 mars 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter. AllTele utmanar de större aktörerna TeliaSonera, Telenor (Telenor, Bredbandsbolaget, Glocalnet), Tele2 och ComHem med en förmånlig prisbild och hjälper därmed privat- och företagskunder att minska sina kommunikationskostnader. AllTele erbjuder numera en rikstäckande kommunikationslösning för såväl bredband som telefoni. AllTeles telefonierbjudande kan fås både som modern och billig IP-telefoni och som traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandtjänsten tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL.

Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se

AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Linköping, Luleå, Umeå, Vadstena, Vilhelmina och Östersund.