Anoto Group AB

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 20:25 CEST

LUND, 11 maj 2016 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016 kl. 13.00 i bolagets lokaler på adress Mobilvägen 10 i Lund.

Anmälan om deltagande m.m.

För att få delta i årsstämman ska aktieägare

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 2 juni 2016,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 3 juni 2016, gärna före kl. 12.00.

Anmälan kan göras per brev och ställas till Anoto Group AB på adress Mobilvägen 10, 223 62 Lund, per telefon 046-540 12 00 eller per e-mail till AGM@anoto.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisations­nummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 3 juni 2016. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Lund och på bolagets hemsida www.anoto.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 2 juni 2016.

Förslag till dagordning

 • 1.Stämmans öppnande
 • 2.Val av ordförande vid stämman
 • 3.Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4.Godkännande av dagordningen
 • 5.Val av en eller två justeringsmän
 • 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt     
   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

 • 8.Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna
 • 9.Beslut om:
 • (a)fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 • (b)disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 • (c)ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • 10.Fastställande av antalet styrelseledamöter
 • 11.Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor
 • 12.Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 • 13.Beslut om valberedning
 • 14.Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 • 15.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller         konvertibler
 • 16.Beslut om antagande av incitamentsprogram för koncernens ledande             
       befattningshavare
 • 17.Beslut om utställande av personaloptioner till styrelseordföranden
 • 18.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
 • 19.Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Med anledning av den pågående företrädesemissionen är avsikten att valberedningen inför årsstämman 2016 ska utses efter slutförandet av företrädesemissionen för att bättre spegla aktuellt ägande i bolaget. Förslag till beslut enligt punkterna 2, 10-13 på den föreslagna dagordningen kommer att presenteras senast i samband med årsstämman förutsatt att en valberedning har kunnat etableras.

Styrelsens förslag

Förslag till disposition av bolagets resultat (punkt 9(b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den totala ersättningen ska vara en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, eventuella övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även innehålla aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen varierar för de olika ledande befattningshavarna och ska i huvudsak vara relaterad till Anoto Groups budget och kan som mest uppgå till femtio procent av den fasta lönen, dock kan verkställande direktörens rörliga ersättning uppgå till högst 75 procent av den fasta lönen. Pensionsförmånerna ska vara konkurrenskraftiga. Verkställande direktören ska ha en premiebaserad pension baserad på 35 procent av den fasta lönen. Övriga ledande befattningshavare ska ha en premiebaserad pension med avsättningar motsvarande ITP-planen. Övriga förmåner, såsom läkarvård och förmånsbil, ska vara konkurrenskraftiga. Som huvudregel ska samtliga ledande befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. I undantagsfall ska enskilda ledande befattningshavare kunna ha en ytterligare uppsägningstid om högst tre månader vid uppsägning från Anoto Groups sida. Verkställande direktören ska ha en uppsägningstid om högst sex månader samt härutöver ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner vid uppsägning från Anoto Groups sida utan saklig grund. Aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämman med iakttagande av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämman har fattat eller kommer att fatta sådana beslut.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier och/eller konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 213 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget och med tillägg för tillkommande aktier i den pågående företrädesemissionen i bolaget med antagande att emissionen fulltecknas.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om antagande av incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare (punkt 16)

Aktieägaren Solid Technologies Limited föreslår att bolagsstämman beslutar anta ett incitamentsprogram för ledande befattnings­havare som är anställda i koncernen.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2018, dock senast den 1 oktober 2018, till och med den 30 oktober 2018.

Under förutsättning att deltagaren är eller varit anställd – eller styrelseledamot sedan sådan anställning upphört – i koncernen under minst 12 månader från tilldelningen av personaloptionerna berättigar varje option den anställde att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 7 juni 2016 till och med den 17 juni 2016.

Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 65 250 000 personaloptioner, motsvarande cirka 3,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget och med tillägg för tillkommande aktier i den pågående företrädesemissionen i bolaget med antagande att emissionen fulltecknas. Bolaget verkställande direktör ska kunna tilldelas högst 21 750 000 personaloptioner, medan övriga ledande befattningshavare ska vardera kunna tilldelas högst 12 000 000 personaloptioner.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. De ovan angivna aktieägarna anser att utställande av ytterligare personaloptioner enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om utställande av personaloptioner till styrelseordföranden (punkt 17)

Aktieägaren Solid Technologies Limited föreslår att bolagsstämman godkänner utställande av ytterligare 21 750 000 personaloptioner till styrelseordföranden, representerande cirka 1,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget och med tillägg för tillkommande aktier i den pågående företrädesemissionen i bolaget med antagande att emissionen fulltecknas.

Incitamentsprogrammet innebär att styrelseordföranden utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2018, dock senast den 1 oktober 2018, till och med den 30 oktober 2018.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är eller varit styrelseledamot i bolaget, eller i vart fall varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 12 månader från tilldelningen av personaloptionerna berättigar varje option deltagaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 7 juni 2016 till och med den 17 juni 2016.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. Styrelsen ska äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att uppdraget som styrelseledamot i bolaget upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetenta personer som styrelseledamöter samt att öka motivationen hos deltagarna. De ovan angivna aktieägarna anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att en styrelseledamot i bolaget tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner (punkt 18)

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen, föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 87 000 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 4,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget och med tillägg för tillkommande aktier i den pågående företrädesemissionen i bolaget med antagande att emissionen fulltecknas. Tecknings­optionerna ska emitteras utan vederlag och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolaget Anoto AB.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finns tillgängliga på bolagets kontor i Lund och på bolagets webbplats www.anoto.com senast tre veckor före bolagsstämman samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster i bolaget

Per den 11 maj 2016 fanns 1 066 193 826 aktier och lika många röster i Anoto Group AB. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i maj 2016

Anoto Group AB (publ)

Styrelsen

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.