Anoto Group AB

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 09:17 CEST

Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Anmälan om deltagande m.m.

För att få delta i årsstämman ska aktieägare

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 23 juni 2017,

dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 26 juni 2017, gärna före kl. 12.00.

Anmälan kan göras per brev och ställas till Anoto Group AB på adress Mobilvägen 10, 223 62 Lund, per telefon 046-540 12 00 eller per e-mail till AGM@anoto.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisations­nummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 26 juni 2017. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Lund och på bolagets hemsida www.anoto.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 23 juni 2017.

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande

2.Val av ordförande vid stämman

3.Upprättande och godkännande av röstlängd

4.Godkännande av dagordningen

5.Val av en eller två justeringsmän

6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och  
   koncernrevisionsberättelsen

8.Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna

9.Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

(b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

11.Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

12.Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

13.Val av revisor

14.Beslut om valberedning

15.Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner
   och/eller konvertibler

17.Beslut om antagande av incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare

18.Beslut om antagande av incitamentsprogram för styrelseledamöterna

19.Beslut om bemyndigande för styrelsen
   att besluta om emission av teckningsoptioner

20.Stämmans avslutande

Förslag till beslut

SMark Co. Limited och Nerthus Investments Limited, i det följande kallade ”Större Aktieägarna” och som tillsammans representerar minst 17,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget, har informerat Bolaget om att de avser att på bolagsstämman framlägga de förslag som framgår enligt nedan.

Förslag till disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (punkt 9(b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

De Större Aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter. De Större Aktieägarna föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 11)

De Större Aktieägarna föreslår att arvode åt styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 2 100 000 kronor, varav 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

De Större Aktieägarna föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 12)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår de Större Aktieägarna omval av Jörgen Durban och Joonhee Won. De Större Aktieägarna föreslår även nyval av Jeff Weedman, Perry Ha, Mariel Clemensen och DongYi Lee som styrelseledamöter i bolaget.

De Större Aktieägarna föreslår vidare omval av Jörgen Durban som styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 13)

De Större Aktieägarna föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Deloitte AB har informerat om att bolaget kommer att utse den auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson till huvudansvarig revisor om Deloitte AB omväljs som revisor.

Beslut om valberedning (punkt 14)

Årsstämman föreslås besluta att följande principer ska tillämpas vid utseende av valberedning inför 2018 års årsstämma.

För utseende av valberedning inför årsstämman 2018, ges styrelseordföranden i uppdrag att kontakta bolagets tre största kända aktieägare i slutet av september 2017, i syfte att tillsätta valberedningen. Styrelseordföranden ska be var och en dessa aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Ledamoten utsedd av den största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande, om inte valberedningen beslutar att annan ledamot ska vara ordförande i valberedningen.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav, ska valberedningen har rätt att bestämma att sådan ledamot inte längre ska vara medlem i valberedningen och att sådan annan aktieägare, som då har blivit en av bolagets tre största aktieägare, ska bli erbjuden att utse en ledamot till valberedningen. Motsvarande ska gälla om en aktieägare, som inte utsett ledamot i valberedningen, blir en av bolagets tre största aktieägare.

Styrelseordföranden ska så fort som möjligt, och senast sex månader före årsstämman 2018 informera bolaget om namnen på ledamöterna i valberedningen. Valberedningens ordförande ska informera bolaget om ändringar i valberedningens sammansättning så fort han eller hon får kännedom om sådan ändring.

Ersättning för arbete i valberedningen ska inte utgå. Valberedningen ska, efter godkännande av styrelsens ordförande, äga rätt att belasta bolaget med kostnader, till exempel för rekryteringskonsulter eller andra kostnader som är nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen skall arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

1. Ordförande vid årsstämman

2. Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

3. Styrelsearvode

4. Val av revisor (i förekommande fall)

5. Revisorsarvode

6. Tillvägagångssätt för utseende av valberedning inför årsstämman 2019

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den totala ersättningen ska vara en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, eventuella övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även innehålla aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen varierar för de olika ledande befattningshavarna och ska i huvudsak vara relaterad till Anoto Groups budget och kan som mest uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmånerna ska vara konkurrenskraftiga. Övriga förmåner, såsom läkarvård, kompensation för bostadskostnad och förmånsbil, ska vara konkurrenskraftiga. Som huvudregel ska samtliga ledande befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämman med iakttagande av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämman har fattat eller kommer att fatta sådana beslut.

Anotos stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 555 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om antagande av incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare (punkt 17)

De Större Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar anta ett incitamentsprogram för ledande befattnings­havare som är anställda i koncernen enligt vad som framgår nedan.

Det föreslagna incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optioner som tilldelats kan utnyttjas med maximalt en tredjedel per år och intjäning av optioner förutsätter att deltagaren, förutom VD, har varit anställd i koncernen under minst 12 månader från dagen för tilldelning av optionerna. Såvitt avser VD gäller att hälften av tilldelade optioner intjänas förutsatt att VD varit anställd eller styrelseledamot i bolaget, eller i vart fall varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 12 månader från dagen för tilldelning av optionerna, och att den andra hälften av tilldelade optioner intjänas förutsatt att VD varit anställd eller styrelseledamot i bolaget, eller i vart fall varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 24 månader från dagen för tilldelning av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget fram till och med den 31 augusti 2020. Varje option berättigar deltagaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 19 juni 2017 till och med den 29 juni 2017.

Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 106 000 000 personaloptioner, motsvarande cirka 3,7 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Bolagets VD ska kunna tilldelas högst 60 000 000 personaloptioner, medan övriga ledande befattningshavare ska vardera kunna tilldelas högst 20 000 000 personaloptioner.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. De Större Aktieägarna anser att utställande av ytterligare personaloptioner enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om antagande av incitamentsprogram för styrelseledamöterna (punkt 18)

De Större Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar anta ett incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen enligt vad som framgår nedan.

Det föreslagna incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optioner som tilldelats kan utnyttjas med maximalt en tredjedel per år och intjäning av optioner förutsätter att deltagaren är eller har varit styrelseledamot i bolaget, eller i vart fall varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 12 månader från dagen för tilldelning av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget fram till och med den 31 augusti 2020. Varje option berättigar deltagaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 19 juni 2017 till och med den 29 juni 2017.

Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 18 000 000 personaloptioner, motsvarande cirka 0,6 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Bolagets styrelseordförande ska kunna tilldelas högst 10 000 000 personaloptioner, medan övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska vardera kunna tilldelas högst 2 000 000 personaloptioner.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla kompetenta personer som styrelseledamöter i bolaget. De Större Aktieägarna anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att styrelseledamöter i bolaget tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner (punkt 19)

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen enligt punkterna 17 och 18 ovan, föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 124 000 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 4,3 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Tecknings­optionerna ska emitteras utan vederlag och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolaget Anoto AB.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finns tillgängliga på bolagets kontor i Lund och på bolagets webbplats www.anoto.com senast tre veckor före bolagsstämman samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster i bolaget

Per den 2 juni 2017 fanns 2 776 942 732 aktier och lika många röster i Anoto Group AB. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i juni 2017

Anoto Group AB (publ)

Styrelsen

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.