Beijer Electronics AB

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 13:27 CET

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl 16.00, på MalmöMässan, Mässgatan 6 (bakom Malmö Arena), 215 32 Malmö.

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida www.beijerelectronics.se. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan skall göras enligt nedan.

Rätt att delta i stämman   
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 19 april 2012,
  • dels har anmält sig till bolaget via bolagets hemsida www.beijerelectronics.se, på telefon 040-35 86 44, fax 040-29 26 70, e-post: arsstamma@beijerelectronics.se eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö (märk kuvertet med ”Årsstämma”) senast kl. 12.00 torsdagen den 19 april 2012. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden (dock högst två biträden). Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.beijerelectronics.se.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före den 19 april 2012.

Välkomna!

Malmö i mars 2012

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)

För mer information kontakta:
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,  tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26
CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 19 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se