IF Björklöven

Kallelse till Årsstämma i Björklöven AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 16:12 CEST

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Björklöven (publ), 556694-3279, fredagen den 7 september 2007 kl. 14.00 på Skycom Arena, med adress Tegsvägen i Umeå.
Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken per 1 september, 2007.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Skycom Arena, Box 4070, 904 03 Umeå. eller via e-post till ann@skycomarena.se senast kl. 12.00 tisdag 4 september, 2007. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 1 september, 2007.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Förslag till dagordning


1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Val av protokollförare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i

förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande

fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda

balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör


10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

11. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella

revisorssuppleanter

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen. (se punkt A nedan)
13. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.
14. Avslutande av bolagsstämma.

A) Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner, till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt, eller eljest med villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra. För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna


Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med fredagen den 24 augusti 2007.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 8-13 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget två veckor före bolagsstämman (se adress ovan). Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Umeå augusti 2007

Styrelsen i Björklöven AB (publ)