Diamyd Medical AB

Kallelse till årsstämma i Diamyd Medical AB

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:39 CET

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 december 2010 kl. 15.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 (Wallenbergssalen) i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 december 2010, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast kl. 16.00 måndagen den 6 december 2010, per post på adress Diamyd Medical, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 3 december 2010.

Förslag till dagordning

1.         Val av ordförande vid stämman.
2.         Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.         Godkännande av dagordning.
4.         Val av en eller två protokolljusterare.
5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.         En återblick på året som gått, VD Elisabeth Lindner.
7.         Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.         Beslut:
a.     Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b.     Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c.     Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.        Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10.      Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11.      Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
12.      Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13.      Beslut om valberedning för årsstämman 2011.
14.      Beslut om bemyndigande om utgivande av aktier.
15.      Beslut om bemyndigande om återköp av aktier.
16.      Beslut om justering av villkoren för utestående personaloptionsprogram.
17.      Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till beslut
Ordförande vid stämman, punkt 1

Valberedningen föreslår att advokat Erik Nerpin väljs till ordförande vid stämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 8 b.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009/2010.

Val av styrelseledamöter, revisorer och arvoden m.m., punkt 9-11

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Essen-Möller, Lars Jonsson, Sam Lindgren, Henrik Bonde, Göran Pettersson och Maria-Teresa Essen-Möller samt nyval av tidigare ordföranden i bolaget, Joseph Janes, USA. Anders Essen-Möller föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att arvode utgår med 125 000 kronor (100 000 kronor föregående år) till envar av styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget, totalt 750 000 kronor (ordförande är anställd i bolaget). Om Anders Essen–Möller skulle lämna anställningen ska han som ordförande i styrelsen erhålla ett styrelsearvode om 250 000 kronor på årsbasis. Arvode inkluderar arbete i styrelseutskott. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare med i huvudsak samma innehåll som de riktlinjer som beslutades vid årsstämman den 11 december 2009. Dessa innebär i huvudsak att det totala villkorspaketet ska utgöra en marknadsmässig och avvägd blandning av fast lön och pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Riktlinjerna ska kunna frångås om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Valberedning inför årsstämman 2011, punkt 13

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2011 ska utses på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämman den 11 december 2009, dvs. enligt följande. Valberedningen ska bestå av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningens medlemmar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Om en ledamot lämnar valberedningen innan uppdraget slutförts ska övriga ledamöter utse en ersättare. Valberedningen ska inför årsstämman 2011 lämna förslag till beslut om: (I) val av ordförande vid stämman, (II) val av styrelseledamöter och styrelseordförande, (III) arvode till var och en av styrelseledamöterna, (IV) val av revisor, (V) ersättning till revisorer och (VI) regler för valberedning inför årsstämman 2012.

Bemyndigande om utgivande av aktier, punkt 14

För att möjliggöra förvärv av företag, rörelser eller enstaka rörelsetillgångar samt kapitalanskaffning föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om utgivande av sammantaget högst 10 procent av antalet aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning.

Bemyndigande om återköp av aktier, punkt 15

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av B-aktier i Diamyd Medical på NASDAQ OMX Stockholm (”Börsen”). Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall ske i enlighet med bestämmelserna om återköp av aktier i ”Regelverk för emittenter” utfärdat av Börsen.

Justering av villkoren för utestående optionsprogram, punkt 16
Vid årsstämmorna 2008 och 2009 beslutades om treåriga personaloptionsprogram som i huvudsak innebär att personaloptionsinnehavarna tjänar in en tredjedel av optionerna per år och äger rätt att utnyttja de intjänade optionerna under en viss period (15 november – 15 december) efter intjänandet, alternativt spara optionerna tills förfallodagen efter tre år. Styrelsen föreslår att villkoren ändras på så vis att optionerna, sedan de intjänats, löpande ska kunna utnyttjas för förvärv av aktier fram tills förfallodagen och således inte endast under en viss period.

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 29 167 810 varav 1 437 876 av serie A (1 röst) och 27 729 934 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 4 210 869.

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget (adress ovan) samt på bolagets hemsida www.diamyd.com senast från och med torsdagen den 25 november 2010 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i november 2010
Diamyd Medical AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lindner, vd och koncernchef Diamyd Medical AB (publ.)
Tel: +46 8 661 0026

För bilder och pressmaterial kontakta:

Andreas Ericsson, Diamyd Medical AB (publ.)
andreas.ericsson@diamyd.com
Tel: +46 8 661 0026

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt läkemedelsbolag med inriktning på utveckling av läkemedel inom autoimmun diabetes och smärta. Affärsområde Diabetes utgörs av den antigenbaserade läkemedelskandidaten Diamyd® för behandling och prevention av autoimmun diabetes, för vilken fas III-studier pågår i Europa och USA. Bolaget har under 2010 tecknat avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. avseende utveckling och kommersialisering av Diamyd®. Affärsområde Smärta utgörs av utvecklingsprojekt som använder bolagets patenterade NTDDS-plattform (Nerve Targeting Drug Delivery System) för administration av läkemedel direkt till nervsystemet för behandling av kronisk smärta. En fas I-studie med läkemedelskandidaten NP2 Enkefalin inom cancersmärta pågår och bolaget planerar att starta en fas II-studie.

Diamyd Medical har kontor i Sverige och i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX small cap lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal

Diamyd Medical AB (publ.)

Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001.