Eolus Vind AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EOLUS VIND

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 09:41 CET

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till årsstämma lördagen den 16 januari 2010 kl 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen).

Deltagande
Den aktieägare som önskar deltaga på stämman skall:
· dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per den 11 januari 2010 samt
· dels ha anmält sig hos bolaget senast den 13 januari 2010. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer / registreringsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.
· Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 11 januari 2010, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Anmälan till stämman görs till: Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 HÄSSLEHOLM, tel: 0451-491 50, fax: 0451-491 40, e-post: info@eolusvind.com.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av protokollförare på stämman
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD:s presentation av föregående års verksamhet samt framtidsutsikter
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balans räkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12. Beslut om inrättande av valberedning inför nästa års stämma
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 10 - Arvoden
Föreslås att styrelsearvode utgår till ej anställda ledamöter och suppleanter med ett fast arvode om 150.000 kr till styrelsens ordförande, 75.000 kr till övriga ledamöter samt 37.500 kr till styrelsesuppleanter.

Styrelsen föreslår att marknadsmässigt arvode skall utgå till revisor enligt skälig kostnadsräkning.

Punkt 12 - Beslut om inrättande av valberedning inför nästa års stämma
Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning bestående av en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj varje år.

Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av maj månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008-09-01 - 2009-08-31 samt fullständiga förslag till beslut enligt punkt 10, 11 och 12 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med torsdagen den 31 december 2009. Beslutsförslagen kommer även att publiceras på bolagets hemsida senast samma dag.

Årsredovisning finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.eolusvind.com eller kan beställas på telefon 0451-491 50.

Hässleholm i december 2009

Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Eolus Vind Kallelse till årsstämma.pdf

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de cirka 1.200 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 24 vindkraftverk med en installerad effekt på 27 MW och en beräknad årlig produktion på cirka 64 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till cirka 1.400 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på cirka 90 Mkr.

Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande cirka 1.200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas cirka 200 verk med en effekt på cirka 400 MW kunna etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till cirka 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala. Eolus Vind AB har cirka 1.750 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett vindkraftseminarium med start kl 09.00.