Esoteric Golf

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ESOTERIC GOLF TECHNOLOGY INTERNATIONAL

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 08:57 CEST

Styrelsen för Esoteric Golf Technology International AB (publ) kallar till årsstämma kl. 13:00 torsdagen den 14 maj 2009, på Viktor Rydbergsgatan 12 i Göteborg.

För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 7 maj 2009, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 6 maj 2009. Anmälan skall ske skriftligen till Esoteric Golf Technology International AB (publ), Sveagatan 12, 413 14 Göteborg. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering måste vara verkställd torsdagen den 7 maj 2009, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning:
1. Bolagsstämmans öppnande, val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Anförande av VD.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat.
10. Beslut om ansvarsfrihet för VD och styrelsens ledamöter.
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
13. Eventuella övriga frågor.
14. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut:
9. Beslut om disposition av bolagets resultat:
Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning.
11. Beslut om styrelse- och revisionsarvode:
Styrelsen föreslår oförändrade arvoden.

Stämmohandlingar med fullständiga förslag, årsredovisning med mera finns tillgängliga på Esoteric Golf Technology International AB (publ) kontor på Sveagatan 12 i Göteborg från och med den 27 april 2009 och kan rekvireras från bolaget. Handlingarna kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på: www.esotericgolf.com

Göteborg i april 2009

Styrelsen

För yttrligare information kontakta:
Tomas Dahl, VD, Esoteric Golf Technology International AB
Tel.: +46 31 775 99 00
E-post: info@esotericgolf.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Esoteric Golf Kallelse till årsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Esoteric Golf Technology

Om Esoteric Golf Technology International
Esoteric Golf Technology Internationals, EGTs, affärsidé är att utveckla och marknadsföra högteknologiska träningssystem och produkter för närspel och puttning. EGTs produkter, som säljs till såväl amatörer som proffs och golfinstruktörer, är utvecklade ihop med Henri Reis, mest känd som Annika Sörenstams golftränare. De unika funktionerna och designen i EGTs produkter skyddas genom internationellt vältäckande patent och patentansökningar. Intresset för EGTs produkter har visat sig vara mycket stort inom branschen. Idag använder mer än 300 tourspelare på Europatouren och USA-touren EGTs produkter. Parallellt med försäljning i Sverige knyts distributörer/agenter upp i en lång rad av intressanta länder. Bolagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet EGTI. Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.