Global Gaming Factory

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GLOBAL GAMING FACTORY X

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 09:25 CET

Aktieägarna i Global Gaming Factory X AB, (publ), 556551-5938, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 december 2010 kl. 13.00 på Althin salen, Tekniska Museet, Museivägen 7 i Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 23 december 2010, dels senast klockan 12.00 den 27 december 2010 anmäla sig skriftligen till Global Gaming Factory X AB, Box 12209, 102 25 Stockholm. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 23 december 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Global Gaming Factory X AB.

Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande.
3. Utseende av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Stämman avslutas.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att från och med två veckor före årsstämman skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2010

Global Gaming Factory X AB (publ)
STYRELSEN