Human Care HC AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Human Care HC AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:07 CEST

Aktieägarna i Human Care HC AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2006, kl. 17.00
i Human Care’s lokaler på Höstbruksvägen 14 i Lund

ANMÄLAN
Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 21 april 2006;
- dels anmäla sitt deltagande hos Human Care under adress: Human Care HC AB, Höstbruksvägen 14, 226 60 Lund; per telefax: 046-163061; per telefon: 046-163060; eller per e-post: mail@humancare.se, senast fredagen den 21pril 2006, kl. 15.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Human Care enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast fredagen den 21 april 2006 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
a)om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Förslag till valberedning avseende 2007 års årsstämma
15. Ändring i bolagsordningen
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta enligt 13 kapitlet 35 § ABL
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

UTDELNING (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2005 lämnas med 1:00 kr per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 5 maj 2006. Utdelningen beräknas skickas från VPC den 11 maj 2006.

STYRELSE OCH REVISOR (punkt 10-13)
Valberedningens förslag är att styrelsen skall bestå av 5 stämmovalda ledamöter och 1 stämmovald suppleant. Som styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Bruce Grant. Valberedningen föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Per-Arne Sandström, Åke Fredriksson, Margaretha Spjuth och Anders Rothstein (VD) samt omval av styrelsesuppleant Fredrik Strömbeck.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 500 000 kronor att fördelas så att till ledamöterna (dock ej till VD) utgår 100 000 kronor vardera, till suppleant utgår 50 000 kronor och till ordförande 150 000 kronor.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar c:a 44 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja förslagen

Vid bolagsstämman 2003-04-29 valdes till revisorer Marianne Sandén-Ljungberg och Peter Pankko och till revisorssuppleanter Mats-Åke Andersson och Annika Larsson. Samtliga revisorer valdes för tiden intill slutet av årsstämman för räkenskapsåret 2006.

FÖRSLAG TILL VALBEREDNING AVSEENDE 2007 ÅRS ÅRSSTÄMMA (punkt 14)
Aktieägare vilka tillsammans representerar c:a 44% av samtliga röster i bolaget, föreslår följande:
Valberedningen skall inför 2007 års årsstämma arbeta fram förslag avseende val av styrelse och revisorer samt förslag på styrelsearvoden och revisionsarvode.
Det förslås att årsstämman beslutar att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande, tillika sammankallande, samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 30 september varje räkenskapsår och en representant för de mindre aktieägarna. Om någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i kommittén skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende det tredje kvartalet. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, skall valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGEN (punkt 15)
Styrelsen föreslår vissa ändringar i bolagsordningen, föranledda av den nya aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsens förslag innebär, utöver ändringar av redaktionell karaktär, i huvudsak att bestämmelse om akties nominella belopp ersätts med en bestämmelse om lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att uppgift om revisors mandattid stryks, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri, att aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall vara upptagen i den av VPC AB förda aktieboken 5 arbetsdagar före årsstämman samt att avstämningsförbehållets nya lydelse är, att bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.

FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ENLIGT 13 KAPITLET 35 § ABL (punkt 16)
Årsstämman bemyndigar styrelsen med stöd av ABL 13 kap 35 § att under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission och att därvid öka bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 1 000 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna användas vid flera tillfällen. Syftet med emissionen är att möjliggöra fortsatt expansion via företagsförvärv. Emissionskursen skall vara marknadsmässigt beräknad. Emitterade aktier får endast användas som likvid vid företagsförvärv och/eller i samband med fullgörande av tilläggsköpeskillingar vid företagsförvärv.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

Lund i mars 2006
STYRELSEN
Human Care HC AB (publ)