IBS AB

Kallelse till årsstämma i IBS AB

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 08:56 CEST

Aktieägarna i IBS AB kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 9 maj 2006 kl. 18.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Före stämman serveras en lätt måltid med början kl. 17.15. Välkomna!

A. ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla detta senast onsdagen den
3 maj 2006, kl. 12.00. Anmälan kan göras skriftligen till IBS AB, Att: Helena
Magnusson, Box 1350, 171 26 Solna eller per telefon 08-627 23 98, via email
helena.magnusson@ibs.net och bör omfatta namn, personnummer/organisationsnummer,
adress samt registrerat antal aktier. Anmälan skall även avse eventuella
biträden, som aktieägaren avse medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med
stöd av fullmakt skall sådan inges i samband med anmälan. Fullmaktsformulär kan
laddas ned från bolagets hemsida (www.ibs.net). Den som företräder juridisk
person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Rätt att deltaga vid årsstämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av
VPC AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2006. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få deltaga i stämman, ombesörja
att aktierna är ägarregistrerade hos VPC senast onsdagen den 3 maj 2006. Sådan
omregistrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltare i god tid
före detta datum. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som
utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser (punkt 7) samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut under punkterna 10 och 15 kommer att hållas
tillgängliga på bolagets huvudkontor, Hemvärnsgatan 8, Solna, fr.o.m. tisdagen
den 25 april 2006. Handlingar kommer också att finnas utlagda på bolagets
hemsida (www.ibs.net) och även att finnas tillgängliga på årsstämman.


B.FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av två protokolljusterare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Anföranden av styrelsens ordföranden och verkställande direktören

9. Beslut om:
a)fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning.

b)dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

c)ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

11. Beslut om antal styrelseledamöter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

14. Beslut om valberedning

15. Styrelsens förslag till återköp av aktier

16. Redogörelse från ersättningsutskottet

17. Stämmans avslutande.

C. BESLUTSPUNKTER

Ordförande på årsstämman (punkt 2 på dagordningen)
Styrelsen föreslår advokat Lars Söderlund, Advokatfirman Lindahl, till
ordförande på stämman.

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat (punkt 9b) på
dag-ordningen
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående
vinstmedel, 662 468 353 kr, disponeras enligt följande:

Utdelning sker med 2 kronor per aktie. Utdelningen baseras på antalet aktier som
uppgår till 79 608 030 stycken. Total utdelning blir 159 216 060 kr. Utöver
detta finns ett optionsprogram om 4 000 000 optioner som ger innehavaren rätt
att under maj månad teckna en ny B-aktie. Detta innebär att de optioner som vid
avstämningsdagen för utdelning har registrerats som aktier kommer att omfattas
av utdelningsförslaget. Om samtliga optioner är konverterade och registrerade
per avstämningsdagen baseras utdelningen således på maximalt 83 608 030 aktier
d.v.s. 167 216 060 kr.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag blir den 12 maj 2006.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 10 på dagordningen)
Förslaget till ändringar i bolagsordningen är en anpassning av bolagsordningen
till 2005 års aktiebolagslag, som trätt ikraft den 1 januari 2006. Dessutom
innehåller förslaget en ny punkt gällande konvertering av aktie av serie A till
aktie av serie B. I huvudsak föreslår styrelsen följande ändringar i
bolagsordningen.
a) Föreskriften om nominellt värde på aktie stryks och ersätts med föreskrift om
att antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.
b) Föreskrift om att företrädesrätten vid kvittningsemissioner skall vara
densamma som vid kontantemissioner införs och att sådan företrädesrätt skall
gälla även vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.
c) Ett förbehåll om rätt till omvandling av A-aktie till B-aktie införs med
följande lydelse: "Aktie av serie A skall omvandlas till aktie av serie B om
ägaren till sådan aktie begär sådan omvandling. Framställning om omvandling
skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. I framställningen skall ägaren
ange hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser
ägarens hela innehav av aktier av serie A, vilka av aktierna omvandlingen skall
avse. Bolagets styrelse skall pröva framställningen vid det första styrelsemöte
som hålls efter det att framställningen mottagits. Omvandlingen skall anmälas
för registrering i aktiebolagsregistret utan dröjsmål och är verkställd när
registrering har skett och anteckning i avstämningsregistret har gjorts. Utbytet
av aktierna skall därefter verkställas snarast"
d) Föreskrift om revisors mandattid strykes, eftersom denna fråga regleras i nya
aktiebolagslagen.
e) Föreskrift införs om att aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall vara
upptagen i utskrift av aktieboken fem vardagar före stämman i stället för, som
tidigare angivits, tio dagar före stämman.
f) Bestämmelse införs om att utomstående skall äga rätt att närvara eller på
annat följa stämman på de villkor som styrelsen bestämmer.
g) I föreskrifterna om vilka ärenden som skall förekomma på årsstämma införs nya
punkter avseende beslut om valberedning inför nästa årsstämma och godkännande om
principer för lön och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämmans beslut avseende denna punkt 10 kräver för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid årsstämman företrädda aktierna.

Det har kommit till styrelsens kännedom att Catella Investments, Silverpoint
Capital, Case Fonder, Catella Fonder, Robur Fonder samt Gunnar Rylander (=
Ägargruppen) som tillsammans representerar 48.1 procent av rösterna för samtliga
aktier i bolaget, avser att stödja nedanstående förslag under punkterna 11 - 13
på dagordningen.

Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11 på
dagordningen)
Ägargruppen föreslår 7 ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvode/Revisorsarvode (punkt 12 på dagordningen):
För närvarande utgår 1 850 000 kronor i styrelsearvode med 500 000 kronor till
styrelseordföranden och med 150 000 kronor var till övriga ledamöter samt
tilläggsarvode om maximalt 300 000 kronor att fördelas till ledamöterna av
styrelsen utsedda utskott enligt styrelsens beslut. Ägargruppen föreslår
följande arvodesnivåer för kommande mandatperiod; 600 000 kronor till
styrelseordföranden, 200 000 kronor var till övriga ledamöter och ett
tilläggsarvode om maximalt 300 000 kronor att fördelas till ledamöterna av
styrelsen utsedda utskott enligt styrelsens beslut, innebärande ett sammanlagt
styrelsearvode om maximalt 2 100 000 kronor.

Arvode till revisor föreslås, liksom tidigare, utgå enligt separat räkning.

Val av styrelse (punkt 13 på dagordningen)
Ägargruppen föreslår val av styrelse enligt följande:

Elisabet Annell (omval)
Johan Björklund (omval)
Kai Hammerich (omval)
Sigrun Hjelmquist (omval)
Lars V Kylberg (omval)
Stig Nordfelt (omval)
Lars Nyberg (omval)

Staffan Ahlberg har avböjt omval till styrelsen.

Ägargruppen föreslår omval av Lars Nyberg som styrelseordförande.

Styrelsen har ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott med vardera tre
styrelseledamöter.

Det noteras att KPMG Bohlins AB, med huvudansvarig revisor Anders Malmeby,
utsågs till revisionsbolag vid 2004 års bolagsstämma för tiden intill utgången
av årsstämman 2008.

Beslut om valberedning (punkt 14 på dagordningen)
Som ett led i bolagets anpassning till Svensk kod för bolagsstyrning föreslås
inrättandet av en valberedning, som har till uppgift att förbereda och
presentera förslag till stämmoordförande, styrelse och revisorer till årsstämman
2007. Valberedningen har också att föreslå arvoden till styrelse,
styrelseutskott och revisorer samt att lämna förslag till process för utseende
av ny valberedning.

Valberedningen föreslås bestå av styrelsens ordförande samt vardera en
representant för de fyra största aktieägarna. Styrelsens ordförande skall
snarast efter utgången av september månad kontakta de fyra största aktieägarna i
bolaget, vilka vardera äger utse en ledamot till valberedningen. Om någon av de
fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen,
skall nästa aktieägare i storleksordning ges tillfälle att utse en ledamot till
valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till
valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om
så ej krävs för att valberedningen skall bestå av minst fyra ledamöter
(inklusive styrelsens ordförande). Om ägarförhållandena förändrats per utgången
av fjärde kvartalet skall valberedningens sammansättning, om möjligt, anpassas
till de nya ägarförhållandena. Ägarförändringar därefter skall inte föranleda
förändring av valberedningens sammansättning. Aktieägare som utsett ledamot i
valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i
valberedningen. För det fall aktieägares ledamot lämnar valberedningen, och
aktieägaren inte utser ny ledamot, skall nästa aktieägare i storleksordningen
beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen i enlighet med ovan.

Valberedningens ordförande skall utses av och inom valberedningen, dock ej
styrelsens ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess
att ny valberedning utsetts. Bolagskodens regler beträffande valberedning skall
utgöra riktlinjer för valberedningens arbete.

Information om valberedningens sammansättning (innefattande ledamöternas namn
respektive de ägare de representerar) skall offentliggöras så snart
valberedningen utsetts. Förändringar i valberedningens sammansättning skall
offentliggöras så snart sådana skett.

Styrelsens förslag till återköp av aktier (punkt 15 på dagordningen)
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att ge styrelsen bemyndigande att, vid
ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma fatta
beslut om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet omfattar förvärv av B-aktier.
Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen inom vid var tid registrerat kursintervall
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet är begränsat till att
bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida 10
procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att bl.a. ge
styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat
värde för bolagets aktieägare.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under
perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, på annat
sätt än på Stockholmsbörsen, avyttra bolagets egna aktier, som likvid vid eller
för att finansiera förvärv av företag, innefattande rätt för styrelsen att
besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Betalning för de egna
aktierna skall kunna ske på annat sätt än med pengar såsom genom apport eller
kvittning eller eljest med villkor. Bemyndigandet får omfatta samtliga eller del
av de egna aktier som bolaget vid varje tid innehar. Syftet med bemyndigandet är
att kostnadseffektivt kunna finansiera eventuella företagsförvärv vilket också
utgör skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Årsstämmans beslut avseende denna punkt kräver för sin giltighet att det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
årsstämman företrädda aktierna.


Stockholm i april 2006
STYRELSEN