Intrum Justitia AB

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 08:06 CET

Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 klockan 16.00 i Berns Salonger, Kammarsalen, Berzelii Park i Stockholm. Kaffe serveras från klockan 15.00.

Rätt att delta i årsstämman 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken fredagen den 19 mars 2010; 
dels senast fredagen den 19 mars 2010 klockan 16.00 anmäla sig för deltagande i årsstämman (se nedan angående anmälan). 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 19 mars 2010. 

Anmälan mm 
Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras via e-post agm@intrum.com, per fax 08-642 32 84, per telefon 08-546 10 250 eller per post till Intrum Justitia AB, ”Årsstämma”, 105 24 Stockholm. Vid anmälan skall aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud uppges. Till anmälan bör därtill i förekommande fall fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt bifogas. 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och underskriven fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats, www.intrum.com

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman. 

Antal aktier och röster 
Det finns totalt 79.994.651 aktier och röster i bolaget, inklusive bolagets innehav av 250.000 egna aktier. 

Förslag till dagordning för årsstämman 
1 Stämmans öppnande 
2 Val av ordförande vid stämman 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
4 Godkännande av dagordningen 
5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet (tillika rösträknare) 
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 
8 a) Verkställande direktörens stämmotal 
b) Redogörelse av styrelsens ordförande för styrelsens och styrelseutskottens arbete 
9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2009 års förvaltning 
12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits 
13 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor 
14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande 
15 Förslag till beslut om valberedning 
16 Förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 
17 Förslag avseende bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier 
18 Stämmans avslutande 

Beslutsförslag 

A. Valberedningens förslag 

I enlighet med beslut vid årsstämman 2009 har styrelsens ordförande, vid tredje kvartalets utgång, bildat en valberedning genom att sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget. I valberedningen ingår Anders Rydin (ordförande), utsedd av SEB Fonder, Philip Wendt, utsedd av Länsförsäkringar fonder, Conny Karlsson, utsedd av CapMan Public Market Fund, Hannes J Hafstein, utsedd av Horn Fjárfestingarfélag ehf och KG Lindvall, utsedd av Swedbank Robur fonder. Vidare har Lars Lundquist, styrelsens ordförande, adjungerats till valberedningen. 

Aktieägare som representerar cirka 23 procent av aktiekapital och röster i bolaget har meddelat att de stödjer valberedningens förslag. 

Ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvoden och val av styrelse 

Punkt 2 Föreslås att Lars Lundquist utses till ordförande vid stämman. 

Punkt 12 Styrelsen föreslås bestå av sju (7) ledamöter utan styrelsesuppleanter. 

Punkt 13 Arvodet till styrelsen föreslås oförändrat utgå med sammanlagt 2.550.000 kr varav 750.000 kr till styrelsens ordförande och 300.000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter. Därutöver föreslås ett oförändrat arvode om sammanlagt 540.000 kr att utgå för arvodering för utfört kommittéarbete, varav ordföranden i revisionskommittén föreslås erhålla 150.000 kr, övriga två revisionsutskottsledamöter 75.000 kr vardera samt resterande 240.000 kr att fördelas lika mellan de sammanlagt sex ledamöterna i ersättnings- samt investeringskommittéerna. 

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 14 Föreslås omval av styrelseledamöterna Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Lars Lundquist, Charlotte Strömberg och Fredrik Trägårdh, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Ingemarson har avböjt omval. 

Föreslås att välja Joakim Rubin till ny styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Joakim Rubin är Senior Partner på CapMan Public Market Fund och styrelseledamot i Nobia AB. Rubin innehade mellan 1995 och 2008 flera olika befattningar på Handelsbanken Capital Markets såsom bland annat Head of Corporate Finance and Debt Capital Markets samt ledamot i Handelsbanken Capital Markets Management Team. Rubin har en magisterexamen från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. 

Vidare föreslår valberedningen omval av Lars Lundquist som styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Upplysningsvis kan meddelas att årsstämman 2008 valde revisionsfirman KPMG AB, för närvarande med Carl Lindgren som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman som hålls fyra år efter detta val. 

Valberedningen 
Punkt 15 Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om principer med i huvudsak följande innehåll: 

att styrelsens ordförande skall sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om så befinnes önskvärt äger valberedningen att adjungera ytterligare en ledamot; 

att valberedningen skall ledas av en av dess ledamöter. Högst två av valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens ordförande skall för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete, inkluderande, i relevanta delar, bl.a. en utvärdering av styrelsens arbete samt krav och särskild kompetens vilka skall representeras av styrelse¬ledamöterna;

att enskilda aktieägare i bolaget skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete; 

att information om valberedningens sammansättning publiceras på bolagets webbplats senast 6 månader före årsstämman 2011; 

att valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekrytering om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen; 

att valberedningen, i enlighet med reglerna därom i Svensk kod för bolagsstyrning, skall, i anslutning till att kallelse till bolagsstämma utfärdas, på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse; 

att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut: 

a) förslag till ordförande vid årsstämma 
b) förslag till antal styrelseledamöter 
c) förslag till ledamöter i styrelsen 
d) förslag till styrelseordförande och vice ordförande (i tillämpligt fall) 
e) förslag till val av revisorer (i tillämpligt fall) 
f) förslag till arvode till styrelsens ordförande, till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt till bolagets revisor 
g) förslag till ersättning för utskottsarbete, till det berörda utskottets ordförande samt till var och en av utskottets övriga ledamöter, samt 
h) förslag till kriterier för hur ny valberedning skall utses 

B. Styrelsens förslag 

Vinstdisposition 
Punkt 10 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, innefattande överkursfond om 111.255.876 kr, fond för verkligt värde om –952.831.139 kr, balanserat resultat om 4.881.321.508 kr samt årets vinst om 1.191.518.351 kr, totalt 5.231.264.596 kr, disponeras så att 3,75 kr per aktie, sammanlagt 299.042.441 kr, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 4.932.222.155 kr balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen har föreslagits tisdagen den 30 mars 2010. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 6 april 2010. 

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 
Punkt 16 Styrelsen föreslår att principerna godkännes av stämman att gälla för tiden intill årsstämman 2011. Förslaget till principer har beretts av styrelsen och av styrelsens ersättningskommitté. Förslaget innebär i huvudsak följande: 

Den totala ersättningen består av fyra huvuddelar: fast lön, kort- respektive långsiktiga rörliga löneprogram och pensionsförmån. 

Den fasta lönen baseras på tjänstens komplexitet och befattningshavarens prestationer, erfarenhet och kompetens. Den rörliga ersättningen skall ej överstiga den fasta ersättningen. Vidare skall balansen mellan kort- och långsiktiga rörliga löneprogram vara sådan att kortsiktiga rörliga löneprogram inte utgör mer än 50 procent av det förväntade utfallet av respektive års utestående rörliga löneprogram. 

Utbetalning under kortsiktiga rörliga löneprogram sker i relation till uppfyllande av särskilda mål, såväl gemensamma som individuella, kvalitativa som kvantitativa, som skriftligen överenskommes med befattningshavaren. Kortsiktiga rörliga löneprogram fastställs för ett år i taget och är maximerade, antingen till viss andel av den fasta lönen eller till ett visst belopp. Exempel på använda mål är lönsamhetsrelaterade mål och diskretionära mål relaterade till pågående strategiomvandling. Den ettåriga rörliga lönekomponenten bidrar till att minska andelen fasta kostnader och att fokusera ansträngningarna på verksamhetsområden som styrelsen vill prioritera. 

Målet med Intrum Justitias långsiktiga rörliga löneprogram är dels att deltagarna, vilkas insatser bedöms direkt kunna påverka företagets resultat, lönsamhet och värdetillväxt, skall stimuleras att göra ytterligare insatser genom att deras långsiktiga intresse och perspektiv likställs med aktieägarnas, dels att minska andelen fasta kostnader. Syftet är att skapa ett långsiktigt engagemang i Intrum Justitia, att stärka helhetssynen på Intrum Justitia och att ge deltagarna möjlighet att ta del av Intrum Justitias långsiktiga framgång och värdeskapande. Långsiktiga rörliga löneprogram skall vara prestationsbaserade. Det beräknade årliga värdet vid tidpunkten för programmens införande skall vara högst 50 procent av deltagares aktuella fasta årslön. Den långsiktiga rörliga lönekomponenten bidrar till att göra lönerna mer konkurrenskraftiga i de marknadslägen när konkurrensen om personal är som intensivast. 

Pensionsplanen kan vara förmånsbestämd eller premiebaserad och skall vara oantastbar. Huvudprincipen är att nya pensionsplaner skall vara premiebaserade. Tak skall finnas för pensionsmedförande lön. 

Vid uppsägning från Intrum Justitias sida utgår normalt avgångsvederlag om högst 12 månaders lön. 

Styrelsen skall ha rätt att frångå de fastställda principerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Bemyndigande om återköp och försäljning av egna aktier 
Punkt 17 Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärvoch överlåtelse av egna aktier på börsen för 2008 års prestationsbaserade aktieprogram enligt i huvudsak följande: 

1. Högst 250.000 aktier får förvärvas och överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm; dock att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte skall överstiga 250.000 aktier, vilket motsvarar mindre än tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. 
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2011. 
3. Förvärv och överlåtelse av aktier får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009, styrelsens yttrande rörande förslaget om vinstutdelning (ärende 10), valberedningens fullständiga förslag avseende ärende 15, styrelsens fullständiga förslag avseende ärendena 16 och 17 samt revisorns yttrande om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer senast från och med den 11 mars 2010 att hållas tillgängliga hos bolaget, Marcusplatsen 1A i Nacka, på bolagets webbplats samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Stockholm i februari 2010 

Styrelsen för Intrum Justitia AB (publ)

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 400 anställda i 23 marknader. Koncernens omsättning uppgick 2009 till 4,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns påwww.intrum.com