ITAB Shop Concept

Kallelse till årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 17:29 CEST

ITAB Shop Concept AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 6 maj 2009 kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping.

DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 29 april 2009 och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 28 april 2009 under adress ITAB Shop Concept AB, Instrumentvägen 2, 553 02 Jönköping, per telefon 036-31 73 00 eller via e-post info@itab.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 29 april, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman.
Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2008
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer
14. Val av valberedning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission
16. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Johan Rapp (ordförande), Ulf Gustafsson och Lars Persson, föreslår att Johan Rapp, utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår 1,25 kr per aktie i utdelning. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 11 maj 2009. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear den 14 maj 2009.
Styrelse och arvoden (punkt 11-13)

Valberedningen föreslår:
a) att antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara sex och att inga suppleanter väljs;
b) att styrelsearvode skall utgå med belopp om totalt 500 000 kr, att fördelas med 150 000 kr till styrelsens ordförande och 70 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter;
c) att arvode för uppdrag i valberedningen skall utgå med 5 000 kr per person, för uppdrag i revisionsutskott och ersättningsutskott skall ett belopp om högst 100 000 kronor fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut;
d) att ersättning till revisorer skall utgå enligt löpande räkning;
e) omval av ordinarie styrelseledamöterna Thord Johansson, Anna Benjamin, Johan Rapp, Per Rodert och Stig-Olof Simonsson, samt nyval av Lottie Svedenstedt.
f) omval av Thord Johansson som styrelsens ordförande. g) att stämman utser auktoriserade revisorerna Stefan Engdahl och Cecilia Skirhammar, Ernst & Young Jönköping, till revisorer för perioden från slutet av årsstämman 2009 till slutet av årsstämman 2013.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval och nyval samt redogörelse för valberedningens arbete finns på www.itab.se.

Valberedning (punkt 14)
Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid årsstämman 2010, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman 2010. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny ledamot.
Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en valberedning bestående av Ulf Gustafsson som ordförande, Lars Persson och Johan Rapp.

Bemyndigande om riktad nyemission (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra eventuella företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för Bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2010.
Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt konvertibelprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.
Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören, vice verkställande direktören och ekonomichefen.
Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.itab.se. Årsredovisning och material inför stämman kommer att sändas till samtliga aktieägare.

Jönköping i april 2009

ITAB Shop Concept AB (publ)

Styrelsen