Jernhusen AB

Kallelse till årsstämma i Jernhusen

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 09:36 CEST

 Jernhusens årsstämma hålls onsdagen den 25 april 2012 klockan 11.00 på Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Årsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan
Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka i förväg. Anmälan kan göras

  • via post till Jernhusen AB, Att: Susanne Andersson, Box 520, 101 30 Stockholm, eller
  • per telefon 08-410 626 00, eller
  • via e-post anmalan@jernhusen.se.

Kallelse
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2012 och finns tillgänglig på Jernhusens webbplats, jernhusen.se/bolagsstamma. Där finns även årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar tillgängliga från och med den 30 mars 2012.

Kallelsen finns att läsa i bifogat pdf-dokument.

Ärenden
På årsstämma kommer sedvanligt förekommande ärenden, såsom vinstdisposition, val av styrelseledamöter, styrelseordföranden och revisor samt arvoden att behandlas.

För mer information:
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd, Telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se