Melker Schörling AB

Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 09:24 CEST

Aktieägarna i Melker Schörling AB (Publ.) kallas härmed till årsstämma
måndagen den 18 maj 2009 kl. 15.00 på IVAs konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall:
- dels vara införd i av VPC AB förd aktiebok per tisdagen den 12 maj 2009;
- dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast kl 16.00 tisdagen den 12 maj 2009.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon fram till och med den 12 maj 2009 kl. 16:00. Mer information om årsstämman kommer att läggas upp på bolagets hemsida (www.melkerschorlingab.se).

Postadress:
Melker Schörling AB
Birger Jarlsgatan 13, 4tr
111 45 Stockholm

E-mailadress:
info@melkerschorlingab.se

Telefonnummer:
08 - 407 36 62

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2009. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av dagtecknad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 12 maj 2009, detta för att underlätta inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.melkerschorlingab.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 12 maj 2009, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av stämmoordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
9. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag;
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2008.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2010.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande om kvittnings- eller apportemission att användas vid förvärv
16. Beslut om styrelsens förslag till villkorad ändring av bolagsordningen.
17. Föredragning av Ola Rollén, VD Hexagon AB.
18. Föredragning av Lars Blecko, VD Loomis AB.
19. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av stämmoordförande.
Valberedningen inför årsstämman 2009, bestående av Mikael Ekdahl, Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder) och Lars Isacsson (SEB Pensionsstiftelser), som tillsammans representerar drygt 86 % av rösterna i bolaget, har föreslagit att Melker Schörling skall väljas till årsstämmans ordförande.

Punkt 9 (b) Förslag till utdelning.
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,55 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 22 maj 2009. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPC AB:s försorg onsdagen den 27 maj 2009.

Punkt 10 Beslut om antalet styrelseledamöter.
Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter oförändrat skall vara sex stycken.

Punkt 11 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Valberedningen har föreslagit att ett arvode på 100 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter (inklusive ordförande) som inte är anställda i bolaget, samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelse och styrelseordförande.
Valberedningen har föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Henrik Didner, Stefan Persson, Sofia Schörling Högberg och Carl-Henric Svanberg, med Melker Schörling som ordförande för styrelsen och Mikael Ekdahl som vice ordförande för styrelsen. Vid årsstämman 2006 utsågs PricewaterhouseCoopers AB till revisorer för bolaget för en mandatperiod om fyra år, med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2010.
Aktieägare som representerar drygt 86 % av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att årsstämman beslutar enligt följande: Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Mikael Ekdahl, Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder) och Lars Isacsson (SEB Pensionsstiftelser) skall väljas om som ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2010. Mikael Ekdahl skall utses till valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2010, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2010 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Punkt 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning skall utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning skall ej utgå. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 15 Beslut om bemyndigande om kvittnings- eller apportemission vid förvärv.
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, intill nästkommande årsstämma, i samband med företagsförvärv genom kvittning eller apport fatta beslut om nyemission av MSAB-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 20 miljoner aktier.

Punkt 16 Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen.
Styrelsens förslag innebär en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i § 8 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010.

Nuvarande lydelse: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

Föreslagen lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster i bolaget
I bolaget finns totalt 117 359 038 aktier och röster.

Årsredovisning med revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, liksom revisorns yttrande huruvida sedan föregående årsstämma gällande riktlinjer följts, styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b) samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 15 och 16 kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.melkerschorlingab.se senast från och med måndagen den 4 maj 2009 och sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm i april 2009
Melker Schörling AB (publ.)
Styrelsen

MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag. MSAB är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm, Large Cap. Innehaven består av bolag med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav består av åtta börsnoterade bolag: Hexagon, AAK, ASSA ABLOY, Securitas, Niscayah, Bong Ljungdahl, Loomis och HEXPOL. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger 29,6% av kapitalet och 49,8% av rösterna. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare. MSAB avser att göra nya investeringar i såväl noterade som onoterade bolag.