Micro Holding

Kallelse till årsstämma i Micro Holding AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 13:56 CEST

Micro Holding AB (publ)
Org. nr 556022-6606

Aktieägarna i Micro Holding AB (publ) 556022-6606, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2009 kl. 15.00 på Scandic Hotell, Florettgatan 41 i Helsingborg

Rätt att deltaga i stämman
Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns med i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2009 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste således i god tid före den 13 maj genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn.

Anmälan
Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 13 maj kl. 16.00 och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor Relations, Regementsvägen 1, 254 57 Helsingborg, per fax: 042-20 33 11 eller per e-mail: InvestorRelations@micro.se.

I anmälan anges: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon, samt i förekommande fall uppgift om företrädare.

Ärenden
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman behörigen sammankallats
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier mot vederlag av kontanter,
mot apport eller kvittning
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
12. Val av styrelse samt revisor och revisorsuppleant
13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Stämman avslutas

Punkt 7 Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Punkt 8. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra §§ 5 och 6. Nedan finns nuvarande och föreslagen §§ 5 och 6 i bolagsordningen.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Nuvarande lydelse:
§ 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12.500.000 kronor och högst 50.000.000 kronor.

§ 6 Antalet aktier skall vara lägst 125.000.000 högst 500.000.000.

Föreslagen lydelse:
§ 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12.500.000 kronor och högst 80.000.000 kronor.

§ 6 Antalet aktier skall vara lägst 125.000.000 högst 800.000.000.

Punkt 9 Beslut om bemyndigande att genomföra en riktad nyemission
Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 580.000.000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 58.000.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot vederlag av kontanter, mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att bolaget kan komma att behöva kapital för genomförande av företagsförvärv.

Aktieägare representerande 67,5 procent av rösterna har meddelat att de avser stödja styrelsens förslag.

Punkt 11 Arvoden
Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ordinarie styrelseledamöter samt ett arvode för styrelsesuppleant om 4 000 kronor per sammanträde. Arvode föreslås utgå till revisorerna enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter samt revisor
Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Mats Nilstoft, Sven A Olsson, Thomas Stenberg och Jeffrey T Cook och till suppleanter föreslås omval av Claes Olsson och Gösta Sjölin. Till revisorer föreslås omval av Stefan Langåker och Göran Neckmar, Ernst & Young Malmö.

Punkt 13 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av anställningsvillkor till bolagets ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii) rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; och (iv) övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen.

Handlingar
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2008 hålls tillgängliga för aktieägarna hos bolaget senast två veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.microholding.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår ovan.

Helsingborg i april 2009
Micro Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post kristina.jarring@micro.se
Mats Nilstoft, Styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60, e-post nilstoft@telia.com

Fakta om Micro
Micro Holding AB äger och driver Micro Bildelar, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för bil- och motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för reservdelar, tillbehör och verktyg. Micro Bildelar marknadsför sina produkter via egna butiker och e-handel samt genom partnersamarbeten. Micro Holding AB som äger och driver Micro Bildelar är listat på First North sedan 2000 och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.