Miris AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MIRIS HOLDING

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 08:52 CEST


Aktieägarna i Miris Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2009 kl 15.00 i Bolagets lokaler, Kungsgatan 115 (ingång på baksidan av Cykelringen) i Uppsala. 

Anmälan mm
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear" tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 22 maj 2009, dels senast klockan 12.00 den 25 maj 2009 anmäla sig skriftligen till Miris Holding AB, Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala eller per telefax 018 - 14 69 22 eller e-post miris@miris.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 22 maj 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Miris Holding AB.

Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
   b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
   c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelseledamöter och revisorer.
12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Behandling av styrelsens förslag om riktade optionsprogram.
15. Behandling av styrelsens förslag om nyemission genom kvittning.
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
17. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att stämman utser Thomas Halvorsen till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att periodens förlust - 1 268 Tkr - överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter och revisorer(punkterna 9, 10 och 11)
Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen sammanlagt får ett fast arvode om 50 Tkr och så kallade Styrelseaktier motsvarande 450 Tkr. Ett riktat optionsprogram (styrelseaktier) under punkt 14 avses att riktas till styrelseledamöter dels för att ge en skälig ersättning, dels för att dessa skall ha samma mål som alla aktieägare i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning. Styrelseledamöter som är anställda i Miriskoncernen uppbär ej styrelsearvode. Vidare föreslås att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och att ingen suppleant utses. Omval föreslås att Tomas Mattson, Ingemar Kihlström, Lars-Ove Sjaunja och Christer Sjölin. Dan Lindqvist och Kerstin Svennersten-Sjaunja har undanbett sig omval. Tony Malmström lämnar styrelsen men kvarstår som VD och koncernchef. Till nyval föreslås Hans Åkerblom. Hans Åkerblom presenteras inom kort närmare på bolagets hemsida. Tomas Matsson föreslås att omväljas till ordförande. Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare (punkt 12)
Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den rörliga lönen skall vara maximerad till 40 procent av den fasta årslönen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 6 månader för verkställande direktören och övrig ledande befattningshavare som båda har avgångsvederlag motsvarande högst 18 månaders fast lön med full avräkning mot ny lön. Styrelsen kan undantagsvis frångå dessa riktlinjer.

Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta emissioner (punkt 13)
I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företags- och/eller rörelseförvärv eller förvärv av produkter och/eller tekniklösningar, föreslås stämman besluta om att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av maximalt 5.000.000 aktier med ett kvotvärde om 0,80 kronor per aktie varvid aktiekapitalet högst kan komma att öka med 4.000.000 kronor. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Vid riktad emission skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Behandling av styrelsens förslag om riktade optionsprogram (punkt 14)
Förslaget kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor senast två veckor före årsstämman (se nedan). Förslaget omfattar dels ett så kallat Styrelseaktieprogram av samma typ och med liknande villkor som beslöts av fjolårets årsstämma dels ett så kallat personaloptionsprogram. Beslut fordrar biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av de aktier som är företrädda vid stämman.

Behandling av styrelsens förslag om nyemission genom kvittning (punkt 15)
Under slutet av år 2008 och i början av innevarande år har i huvudsak styrelseledamöter lånat ut 1.55 Mkr i syfte att säkra Bolagets kortsiktiga finansieringsbehov. Förslaget innebär att beloppet med tillägg för upplupna räntor i sin helhet genom kvittning i en till långivarna riktad nyemission omvandlas till eget kapital i bolaget. Emissionskursen skall fastställas till den vägda genomsnittskursen för Mirisaktien under de 15 handelsdagar som följer efter årsstämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kungsgatan 115 i Uppsala och på bolagets hemsida (www.miris.se) senast från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Uppsala i april 2009 

Miris Holding AB (publ)
STYRELSEN 


Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Kallelse till årsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Miris 

Om Miris Holding
Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument för analys av vätskor inom livsmedel, bröstmjölk och läkemedel. Miris har nått en geografisk spridning av analysinstrumentet genom en försäljning av mindre volymer till totalt 26 länder.