Mobyson

Kallelse till årsstämma i Mobyson AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 11:52 CEST


Aktieägarna i Mobyson AB (publ) org. nr. 556294-7845, nedan ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2009 klockan 13.00 i Advokatfirma Lindhs DLA Nordic:s lokaler, Kungsgatan 9 i Stockholm.

ANMÄLAN ETC.

Aktieägare som önskar rätt att delta i årsstämman skall;

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), förda aktieboken torsdagen den 23 april 2009,
• dels anmäla sitt deltagande skriftligen under adress Mobyson AB, Attn: Ulrika Eller Danvikscenter 28, 11 tr, 131 30 NACKA, per telefon 08 556 96 500, per telefax 08-556 96 501 eller per e-post ulrika.eller@mobyson.se, senast fredagen den 24 april 2009, klockan 16.00. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon och personnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 23 april 2009.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida www.mobyson.se.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per torsdagen den 23 april 2009 till 188 070 115 stycken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning härtill anförande av VD Bent Brugård;
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;
10. Val av styrelse samt eventuella suppleanter;
11. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen;
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission samt emission av teckningsoptioner och konvertibler;
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier;
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier;
16. Övriga frågor;
17. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande på stämman

Till ordförande på stämman föreslås Advokat Anders Malmström från Advokatfirma Lindhs DLA Nordic.

Punkt 7 b) - Resultatdisposition:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8-10 - Val av styrelse och revisor, arvoden etc:

Valberedningen, bestående av Espen Skadal, representerande Agder Energi AS, tillika valberedningens ordförande, Rune Rinnan, Bolagets styrelseordförande, Harald Hellebust, representerande Televenture Capital AS, Rune Sørum, representerande Cbldn-Vital Forsikring AS, Erik Berger, representerande FRAM har utarbetat följande förslag.

Styrelsen föreslås bestå av 6 ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter. Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Rune Rinnan, Erik Langaker, Anders Rantén och Espen Skadal. Nyval föreslås av Johnny Svedberg och Kjell Westerback. Andreas Aasen har avböjt omval till styrelsen.

Arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 250.000 kronor. För övriga externa styrelseledamöter skall arvodet vara 125.000 kronor vardera.

Revisorn föreslås erhålla arvode enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 11 - Riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer vid utseende av valberedning:

Styrelsen skall före utgången av det tredje kalenderkvartalet året innan kommande årsstämma kontakta Bolagets större aktieägare och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om fem personer med uppgift att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering, eventuell särskild arvodering av utskottsarbete samt i förekommande fall, om revisorer och deras arvodering. Ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast 6 månader före årsstämma. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principer ovan.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen och Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Punkt 12 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av en fast grundlön, i vissa fall rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den verkställande direktörens rörliga lön ska baseras på koncernens resultat och skall vara maximerad till den fasta ersättningens storlek. Ersättningen till verkställande direktören förhandlas av styrelseordföranden och beslutas av styrelsen. Den rörliga delen av ersättningen till de andra ledande befattningshavarna ska baseras på en måluppfyllelse. Ersättningen till andra ledande befattningshavarna förhandlas av verkställande direktören och beslutas av styrelseordföranden. Ersättning skall inte utgå i form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i det enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission samt emission av teckningsoptioner och konvertibler:

Styrelsen förslår årsstämman att för tiden intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller sådana konvertibla skuldebrev. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Fullt utnyttjande av bemyndigandet skall sammanlagt högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet och rösterna. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier för att erlägga likvid i samband med förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgång som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet.

Punkt 14 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier:

Styrelsen föreslår årsstämman att för tiden intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv egna aktier i bolaget. Förvärv skall ske genom ett förvärvs erbjudande som riktas till samtliga aktieägare i Bolaget eller på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av aktier i Bolaget genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot vederlag i kontanter får ske endast till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tidpunkten för erbjudandet och högst med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt. Bemyndigandet begränsas av att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet är, dels att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för Bolagets aktieägare, dels att skapa flexibilitet för styrelsen genom att bolaget skall kunna använda sig av egna aktier som betalningsmedel vid förvärv. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet av egna aktier.

Motiverat yttrande av styrelsen enligt 19 kap. 22 §§ aktiebolagslagen kommer hållas tillgängligt för aktieägarna minst två veckor före bolagsstämman samt kommer att lägga fram på stämman.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier:

Styrelsen föreslår årsstämman att för tiden intill nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att kunna finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Överlåtelse av aktier får även ske på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med den föreslagna möjligheten till överlåtelse av aktier på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm kan ske med större snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet får dock inte utnyttjas i kombination med ett till styrelsen lämnat bemyndigande avseende emission så att styrelsen i bolaget överlåter samt emitterar mer än tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Tillämpliga bestämmelser i aktiebolagslagen skall iakttagas.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i punkterna 13, 14 och 15 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vidare skall styrelsen eller den verkställande direktören äga rätt att vidta smärre justeringar av det under punkterna 13, 14 och 15 fattade besluten som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.
______________________________

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med onsdagen den 15 april 2009 att hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress, samt sändas till aktieägare som så begär det samt uppger sin postadress.

******

Stockholm i mars 2009
Mobyson AB (publ)
Styrelsen