Munters AB

Kallelse till årsstämma i Munters AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 16:10 CET

Aktieägarna i Munters AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2006, kl. 17.00 i Almegahusets hörsal, Blasieholmsgatan 5 i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per torsdagen den 20 april 2006;

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Munters AB, Box 430, 191 24 SOLLENTUNA, per telefon 08-626 63 00, per telefax 08-754 68 96 eller per e-post info@munters.se senast torsdagen den 20 april 2006, kl. 12.00.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsva¬rande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 20 april 2006 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Kallelsen i sin fulla form återfinns på www.munters.com


För mer information kontakta:
CEO Lennart Evrell tel: 08 626 63 03 mobil: 070 588 15 15
CFO Jonas Samuelson tel: 08 626 63 06 mobil: 070 626 63 79
VP Corp. Communications Sören Sjöström tel: 08 626 63 08 mobil: 070 600 22 44Munters är världsledande inom fuktreglering med tjänster och produkter för vatten- och brand¬skadesanering samt avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i 30 länder. Koncernen har 3 245 anställda och en omsättning på 5 130 miljoner SEK. Munters är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se www.munters.com