NeoNet AB

Kallelse till årsstämma i NeoNet AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 08:58 CEST

Aktieägarna i NeoNet AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2006 klockan 18.30 på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
· dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2006,
· dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 27 april 2006 klockan 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till NeoNet:
· per fax: 08-10 40 84,
· via e-post: investor.relations@neonet.biz, eller
· per brev till NeoNet AB (publ), ”Stämmoanmälan”, Box 7545, 103 93 Stockholm.

Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden. Den som företräder aktieägare vid årsstämman måste kunna uppvisa undertecknad, daterad fullmakt i original och, för den som företräder juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får vara högst ett år gammal och skall insändas till bolaget i samband med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 27 april 2006, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
a. Redogörelse av bolagets revisor.
b. Verkställande direktörens anförande.
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Nomineringskommittén föreslår att styrelsens ordförande Staffan Persson väljs till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2005 med 25 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen tisdagen den 9 maj 2006. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från VPC fredagen den 12 maj 2006. I enlighet med villkor för optionsrätter TO5 2004/2007 medför aktier som har nytecknats senare än den 30 december 2005 inte rätt till utdelning för 2005.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)
Nomineringskommittén föreslår en styrelse bestående av sex (6) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Styrelsearvode och revisorsarvode (punkt 9)
Nomineringskommittén föreslår oförändrat arvode för styrelsen, d.v.s. ett totalbelopp inklusive ersättning för kommittéarbete om 730 000 kronor att fördelas efter styrelsens beslut. Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås liksom tidigare att utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Persson, Hans Karlsson, Kari Lotsberg, Nils-Robert Persson, Gerard Versteegh och Thord Wilkne, med Staffan Persson som ordförande. Samtliga val gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående ändringar av bolagsordningen, i syfte att dels anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006, dels göra vissa ändringar av redaktionell karaktär. Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande:

- Föreskrifterna om aktiens nominella belopp stryks och ersätts med en bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 24.000.000 och högst 96.000.000 (§5).
- Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle läggas ned skall i stället kallelse ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter (§7).
- Föreskrifter införs om att aktieägare som vill delta på bolagsstämma skall vara upptagen i utskrift av aktieboken fem vardagar före stämman (§7).
- Det preciseras att aktieägare får medföra ett eller två biträden vid stämma samt föreskrivs rätt för styrelsen att besluta att annan än aktieägare har rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma (§7).
- Avstämningsförbehållet ändras till följande lydelse: ”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.” (§10).
- Alla hänvisningar i bolagsordningen till ”ordinarie bolagsstämma” ändras till ”årsstämma” (eller ”stämma”) i enlighet med terminologin i den nya aktiebolagslagen.

Den fullständiga bolagsordningen, med förslag till ändringar markerade, kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor, på bolagets hemsida på internet, www.neonet.biz, samt framläggas på stämman. Se vidare under rubriken Övrig information.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier eller teckningsoptioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier eller teckningsoptioner i bolaget. Såsom likvid för aktier eller teckningsoptioner i bolaget får erläggas totalt högst 22.000.000 kronor. Förvärv av egna aktier är vidare begränsat av att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget skall ske på Stockholmsbörsen och för förvärvade aktier skall betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs. Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, bemyndigas att besluta om överlåtelse av det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse skall få ske genom överlåtelse på Stockholmsbörsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Vid överlåtelse skall vid var tid gällande regelsystem iakttas. De teckningsoptioner som återköps enligt bemyndigandet avses att hållas i bolagets förvar till dess att de har förfallit. Syftet med styrelsens förslag är att styrelsen fortlöpande skall kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets behov för att därmed kunna bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta aktier i samband med eventuella förvärv.

Övrig information

Nomineringskommittén inför årets årsstämma, vilken har utsetts av aktieägare som representerade cirka 44 procent av rösterna i bolaget, består av Hans Karlsson (ordförande), Staffan Persson och Peter Lindell.

För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 12 krävs att stämmans beslut biträtts av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7b och 11–12 ovan, hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med torsdagen den 20 april 2006, och kommer att översändas per post till aktieägare som så begärt samt lämnat postadress.

Vad beträffar förfaringssätt för nominering av ledamöter har ett antal större aktieägare enats om att processen även fortsättningsvis skall tillgå så att de största aktieägarna under slutet av årets fjärde kvartal utser styrelseordföranden samt ytterligare två representanter som nomineringskommitté. Representanterna skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas årsstämman för beslut. Kommitténs sammansättning publiceras under fjärde kvartalet 2006. Styrelsen har sedan tidigare utsett såväl ett revisionsutskott som ett ersättningsutskott.


Stockholm i april 2006
STYRELSEN
För mer information kontakta:
Simon Nathanson
Verkställande direktör
Tel. 08-454 15 00
simon.nathanson@neonet.biz

NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder mycket snabb direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom kan banker och mäklarhus handla i eget börsmedlemskap genom NeoNets system och infrastruktur. NeoNet är noterat på Stockholmsbörsen och har kunder i 20 länder. Kontor och säljrepresentation finns i Frankrike, Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. (www.neonet.biz)

NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm
Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84
www.neonet.biz